Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre objednávky vytvorené do 25.05.2018 sú dostupné tu

Obchodné podmienky pre objednávky vytvorené do 20.05.2019 sú dostupné tu

Obchodné podmienky pre objednávky vytvorené do 31.12.2022 sú dostupné tu

Obchodné podmienky pre objednávky vytvorené do 02.07.2023 sú dostupné tu

Obchodné podmienky pre objednávky vytvorené do 11.10.2023 sú dostupné tu

Obchodné podmienky pre objednávky vytvorené do 29.03.2024 sú dostupné tu

Pravidlá internetového obchodu bolf.sk platné od 30.03.2024

I. Vymedzenie pojmov

Pojmy používané v Pravidlách znamenajú:

 • 1.1 Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia priznávajú spôsobilosť na právne úkony, ktorá zadáva Objednávky v rámci Obchodu;
 • 1.2 Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov z roku 2023, položka 1610, 1285, 1615, 1890, 1933);
 • 1.3 Pravidlá - tieto Pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb v rámci internetového obchodu Bolf.sk;
 • 1.4 Internetový obchod (obchod) - webové stránky dostupné na adrese www.bolf.sk, prostredníctvom ktorej môže zákazník zadávať objednávky;
 • 1.5 Tovar – produkty prezentované v Internetovom obchode;
 • 1.6 Kúpna zmluva - zmluva o predaji Tovarov v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi Bolf Sp. z o.o. a Zákazníkom, uzatvorená prostredníctvom webových stránok Obchodu za účelom predaja cez internet a poskytovania nevyhnutných v tomto rozsahu elektronických služieb.
 • 1.7 Zákon o právach spotrebiteľov – zákon z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov z roku 2023, položka 2759, 1285);
 • 1.8 Zákon o poskytovaní elektronických služieb - Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb ( Zbierka zákonov z roku 2020, položka 344);
 • 1.9 Objednávka - prejav vôle Zákazníka smerujúci priamo k uzavretiu kúpnej zmluvy, s uvedením najmä druhu a množstva tovaru;
 • 1.10 Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá vykonáva právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou, a fyzická osoba, ktorá vykonáva právny úkon priamo súvisiaci s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou, pričom z obsahu tohto úkonu vyplýva, že nemá tento úkon odbornú povahu, ktorá pre túto osobu vyplýva najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácii o hospodárskej činnosti CEIDG;
 • 1.11 Predávajúci – Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom Zielona Góra, ul.Kożuchowska
 • 1.12 Nezákonný obsah – akákoľvek informácia, bez ohľadu na formu, v akej sa prenáša, ktorá sama o sebe alebo odkazom na operáciu vrátane predaja produktov alebo poskytovania služieb je v rozpore so zákonom Únie alebo s právom ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré je v súlade s právom
 • 1.13 Zakázaný obsah – akékoľvek informácie, ktoré predávajúci považuje v Internetovom obchode za nežiaduce.

II. Všeobecné ustanovenia

 • 2.1 Tieto Pravidlá definujú pravidlá používania internetového obchodu dostupného na www.bolf.sk a pravidlá používania služieb určených pre Zákazníkov obchodu;
 • 2.2 Tieto Pravidlá sú nariadeniami uvedenými v čl. 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb;
 • 2.3 Dostupný na adrese www.bolf.sk internetový obchod bolf.sk prevádzkuje "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" so sídlom v Zielona Góra, zapísaná pod číslom: 0000529285 v obchodnom registri KRS vedenom Okresným súdom v Zielona Góra - VIII Obchodné oddelenie KRS, DIČ: 9291861928, IČO 360003583, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, ďalej aj Bolf Sp. z o.o. alebo Predávajúci; Kontaktné údaje: Bolf Sp. z o.o. ul Kożuchowska 32 65-364 Zielona Góra DIČ: PL9291861928 IČO: 360003583 Otázky ohľadom objednávok môžete posielať na adresu info@bolf.sk alebo tel: 0 412 302 911 (poplatok podľa cenníka príslušného operátora). Otázky ohľadom výmeny, vrátenia a reklamácie môžete smerovať na adresu info@bolf.sk alebo na telefónne číslo 0 412 302 911 (poplatok podľa cenníka príslušného operátora).
 • 2.4 V týchto Pravidlách sa uvádza najmä
  • a. pravidlá registrácie a používania účtu v internetovom obchode;
  • b. obchodné podmienky elektronického zadávania Objednávok v internetovom obchode;
  • c. postup v prípade zverejnenia nezákonného alebo zakázaného obsahu;
 • 2.5 Používanie internetového obchodu je možné za predpokladu, že Zákazníkom používaný ICT systém spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
  • a. voliteľné internetové prehliadače: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • b. minimálne rozlíšenie obrazovky 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 Za účelom používania internetového obchodu by mal Zákazník samostatne získať prístup k počítači alebo koncovému zariadeniu s prístupom na internet;
 • 2.7 V súlade s platnými právnymi predpismi spoločnosť Bolf Sp. z o.o. prevádzkovateľ obchodu Bolf.sk si vyhradzuje právo obmedziť poskytovanie služieb prostredníctvom Internetového obchodu osobám mladším ako 18 rokov. V tomto prípade budú potenciálni zákazníci upozornení na vyššie uvedené;
 • 2.8 Zákazníci môžu získať kedykoľvek prístup k týmto pravidlám prostredníctvom odkazu na hlavnej stránke webu www.bolf.sk a môžu si ich stiahnuť a vytlačiť;
 • 2.9 Informácie o tovaroch uvedených na internetových stránkach Obchodu, najmä ich popisy, technické a funkčné parametre a ceny, predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka;
 • 2.10 Tovar prezentovaný v internetovom obchode ako detské oblečenie je určený pre deti od 3 rokov a mal by byť používaný pod dohľadom dospelej osoby;

III. Pravidlá používania internetového obchodu

 • 3.1 Zákazník má možnosť nakupovať v Obchode registráciou svojho Zákazníckeho účtu alebo bez registrácie;
 • 3.2 Registrácia prebieha vyplnením a odsúhlasením registračného formulára dostupného na jednej zo stránok Obchodu;
  • 3.2.2 Zákazník registráciou účtu získava prístup k histórii svojich nákupov a trvalý prístup k svojim osobným údajom a možnosť ich samostatne upravovať po dobu, počas ktorej je správca oprávnený ich spracúvať v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z zákonné ustanovenia týkajúce sa predajnej dokumentácie. Zákaznícky účet navyše umožňuje jednoduché vrátenie alebo reklamáciu zakúpených produktov.
  • 3.2.3 Registrovaný zákaznícky účet v prípade nečinnosti nákupnej aktivity je vymazaný po 5 rokoch od posledného nákupu.
  • 3.2.4 ákazník môže kedykoľvek požiadať správcu o vymazanie svojho zákazníckeho účtu zaslaním e-mailu na adresu správcu admin@bolf.com
 • 3.3 V prípade nákupov bez registrácie dostane zákazník spolu s potvrdením objednávky aj prihlasovacie meno a heslo, ktoré mu umožní vytvoriť si zákaznícky účet aj vo fáze finalizácie objednávky, napríklad za účelom sledovania štádia vybavenia objednávky, zmeny dodacej adresy alebo vrátenia či reklamácie zakúpených produktov.
 • 3.4 Správcom databázy zákazníkov Obchodu je Bolf Sp. z o.o. so sídlom v Zielona Góra na ul. Kożuchowska 32;
  Osobné údaje zákazníkov sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písmeno b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/WE, t.j. za účelom plnenia kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v týchto Pravidlách a za účelom prijatia opatrení na žiadosť dotknutej osoby, pred uzavretím zmluvy na dobu potrebnú na jej realizáciu v súlade s Nariadeniami a v neskoršom období po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov ustanovených v ustanoveniach všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky za podmienok stanovených v Pravidlách, s prihliadnutím na lehoty vyplývajúce z plnenia zákonných povinností zo strany správcu v oblasti internetového predaja. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. Neposkytnutie údajov zabráni realizácii objednávky. Osobné údaje v rozsahu potrebnom na výkon služby môžu byť sprístupnené subjektom poskytujúcim podporu správcovi na základe outsourcovaných služieb v súlade s uzatvorenými zmluvami o poverení spracovania a subjektom a orgánom oprávneným podľa platných predpisov.
 • Správca určil elektronické kontaktné miesto súvisiace s Internetovým obchodom, ktoré je určené na priamu komunikáciu s orgánmi členských štátov, Komisiou, Radou pre digitálne služby: admin@bolf.com. Rovnaké kontaktné miesto môže Zákazník využiť na priamu a rýchlu komunikáciu so Správcom. Komunikácia môže prebiehať v poľskom alebo anglickom jazyku.
 • 3.5 So samostatným súhlasom Kupujúceho môžu byť poskytnuté osobné údaje použité na iné účely v rozsahu uvedenom v obsahu súhlasu;
 • 3.6 Pri registrácii alebo neskôr môže zákazník zaškrtnutím príslušného políčka súhlasiť so zasielaním noviniek  newslettera e-mailom  a/alebo sms newslettera. Vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu sa rovná súhlasu so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Bolf Sp. z o.o., za účelom vykonávania priameho marketingu vlastných produktov a zasielania obchodných informácií uvedených v zákone z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb na e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo poskytnuté elektronickými prostriedkami a/alebo prostredníctvom telekomunikačných koncových zariadení, elektronicky od Bolf Sp. z o.o. so sídlom v Zielona Góra. Poskytnutý súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať Odhlásenie z odberu e-mailových a SMS newsletterov;
 • 3.7 Vyplnením platobného formulára za objednané produkty môže zákazník zaškrtnutím príslušného políčka [ ] dodatočne súhlasiť s:
  • a. spracúvanie osobných údajov vo forme e-mailovej adresy spoločnosťou Bolf Sp. z o. o. so sídlom v Zielona Góra (ul. Kożuchowska 32), s cieľom vyplniť prieskum s názorom na zakúpený produkt/transakciu uskutočnenú v obchode Bolf.sk a umiestniť ho na webovú stránku obchodu. Vyššie uvedený súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný v detailoch objednávky;
  • b. na prenos osobných údajov vrátane e-mailovej adresy a informácií o nákupe/transakcii v obchode Bolf.sk nasledujúcim subjektom:
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP-UE: DE 812 947 877
  • Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781, REGON 365338986
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944
  • VSC Sp. z o.o. sp.k., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, KRS 0000463736, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207
  • Spółka Skąpiec.pl sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS 0000412961, NIP 8971781582, REGON 021834370
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  • za účelom získania názoru k zakúpenému produktu a/alebo Obchodu a jeho umiestnenia na webových stránkach uvedených subjektov. Vyššie uvedený súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný zaslaním správy na adresu admin@bolf.com.
 • 3.8 Zákazníci, ktorí si zaregistrovali zákaznícky účet, majú trvalý prístup k svojim údajom a možnosť ich opravy po prihlásení sa do svojho účtu prostredníctvom webovej stránky www.bolf.sk. Každý zákazník má bez ohľadu na to, že má zriadený zákaznícky účet, tiež právo požadovať prístup k ním poskytnutým informáciám tvoriacim osobné údaje, právo na opravu (opravu), vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenos údajov. Kupujúci má tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo na základe súhlasu pred jeho odvolaním, a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Možnosť uplatniť si svoje práva závisí v podstate od právneho základu, na ktorom je konkrétne spracovanie založené. Pre uplatnenie vyššie uvedených práv stačí kontaktovať správcu na admin@bolf.com
 • 3.9 Bolf Sp. z o.o. môže Zákazníka s okamžitou platnosťou zbaviť práva na používanie Internetového obchodu, ako aj obmedziť jeho prístup k časti alebo všetkým zdrojom Internetového obchodu v prípade, že Zákazník poruší Pravidlá, najmä ak Zákazník:
  • a. uviedol pri registrácii v internetovom obchode nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne údaje, zavádzajúce alebo porušujúce práva tretích osôb;
  • b. sa prostredníctvom internetového obchodu dopustil porušenia osobnostných práv tretích osôb, najmä osobnostných práv ostatných zákazníkov internetového obchodu;
  • c. sa dopustil iného správania, ktoré spoločnosť Bolf Sp. z o.o. považuje za správanie v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými zásadami používania internetu alebo poškodzuje dobré meno spoločnosti Bolf Sp. z o.o.;
  • d. zverejnil v Internetovom obchode obsah uvedený v bode 3.10 písm a.;
 • 3.10 Osoba, ktorej bolo odňaté oprávnenie na používanie internetového obchodu, sa nemôže opätovne zaregistrovať bez predchádzajúceho súhlasu Bolf Sp. z o.o.;
 • 3.11 Zákazník je povinný predovšetkým:
  • a. neposkytovať a neprenášať obsah zakázaný zákonom, napr. obsah propagujúci násilie, ohovárajúci alebo porušujúci osobnostné práva a iné práva tretích osôb, slúži na pokus o podvod a vymáhanie finančných prostriedkov, a to najmä obsah, ktorý:
   • – sú v rozpore s témou Internetového obchodu – vyjadrenia by mali súvisieť s obsahom, ktorý sa zobrazuje v Internetovom obchode,
   • - týkajú sa technických záležitostí súvisiacich s prevádzkou Internetového obchodu - technické záležitosti by mali zákazníci hlásiť elektronicky na e-mailovú adresu: admin@bolf.com,
   • – obsahujú odkazy,
   • – používajú sa na vykonávanie činností, ktoré sú konkurenčné voči Internetovému obchodu, napríklad propagácia konkurenčných internetových obchodov,
   • – používajú sa na vykonávanie zakázanej reklamnej, propagačnej a marketingovej činnosti, najmä umiestňovaním reklám, predajom a propagáciou produktov, služieb, projektov, kolekcií,
   • – podnecovať alebo tolerovať násilie voči akejkoľvek živej bytosti vrátane zvierat,
   • – propagovať akýkoľvek fašistický alebo iný totalitný štátny systém,
   • – podnecovať nenávisť na základe rodových, sexuálnych, národnostných, etnických, rasových alebo náboženských rozdielov alebo kvôli ich nenáboženskému pôvodu, takúto nenávisť schvaľovať,
   • – urážať skupinu ľudí alebo jednotlivcov pre ich pohlavie, sexuálnu, národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú príslušnosť alebo pre ich absenciu akéhokoľvek náboženského vyznania,
   • – obsahujú obsah šovinistického a mizogýnneho charakteru, ako aj znaky diskriminácie na základe pohlavia,
   • – obsahujú vulgarizmy alebo iný urážlivý obsah,
   • – podporovať nebezpečné správanie alebo takéto správanie schvaľovať,
   • – urážať náboženské city,
   • – môže spôsobiť nepríjemnosti iným Zákazníkom, najmä nedostatkom empatie alebo rešpektu,
  • b. používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nenarúša jeho fungovanie, najmä používaním špecifického softvéru alebo zariadení;
  • c. nevykonávať činnosti ako: odosielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií (spam) v rámci internetového obchodu;
  • d. používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nie je zaťažujúci pre ostatných zákazníkov a pre Bolf Sp. z o.o.,
  • e. používať akýkoľvek obsah uverejnený v rámci internetového obchodu iba na osobnú potrebu;
  • f. používať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona platného na území Slovenskej republiky, s ustanoveniami Pravidiel, ako aj so všeobecnými zásadami používania internetu;
 • 3.12 Prijatie Pravidiel sa rovná súhlasu s prijímaním faktúr v elektronickej forme vyžadovaným ustanoveniami zákona zo dňa 11 marca 2004r. o dani z pridanej hodnoty.
 • 3.13 V záložke Kontakt sú uvedené kontaktné údaje na zodpovednú osobu, ktorá dohliada na bezpečnosť osobných údajov spracúvaných Bolf Sp. z o. o. V prípade prípadného porušenia Vašich práv nás prosím kontaktujte. V záujme bezpečnosti údajov našich zákazníkov budú všetky pozorovania bezodkladne skontrolované tak, aby bola zabezpečená najvyššia úroveň ochrany spracúvaných údajov.
 • 3.14 Informácie o spracovaní údajov webovou stránkou www.bolf.sk sú zahrnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.

IIIa. Postup nahlasovania nelegálneho a zakázaného obsahu

 • 3a.1 Bolf sp. z o. o. zaviedla technické a organizačné opatrenia umožňujúce akejkoľvek osobe alebo subjektu nahlásiť prítomnosť zakázaného obsahu v Internetovom obchode, najmä obsahu uvedeného v časti III. bod 3.10 písm a), ktorý osoba alebo subjekt považuje za zakázaný obsah, a spracovať túto správu na nediskriminačnom základe.
 • 3a.2 Oznámenie uvedené v bode 3a.1 je možné uskutočniť elektronicky vyplnením prihlášky, ktorá je dostupná na aktívnom odkaze https://bolf.sk/contact-slo.html. Pred odoslaním formulára ste povinní vyplniť celý formulár.
 • 3a.3 Podanie prihlášky je bezplatné.
 • 3a.4 Bolf sp. z o. o. bez zbytočného odkladu zašle odosielateľovi potvrdenie o jeho prijatí elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v obsahu formulára.
 • 3a.5 Bolf sp. z o. o. správu posúdi a rozhodne o jej obsahu včas (do 14 dní), svojvoľne, objektívne a s náležitou starostlivosťou.
 • 3a.6 Po rozhodnutí o upovedomení Bolf sp.z o.o. bez zbytočného odkladu upovedomí žiadateľa o obsahu rozhodnutia o odmietnutí zohľadnenia oznámenia alebo o jeho prijatí a rozhodnutí vo veci a zároveň informuje o možnosti podať proti rozhodnutiu sťažnosť.
 • 3a.7 Zohľadnenie hlásenia môže zahŕňať: odstránenie nahláseného obsahu (názor v komentári), pozastavenie účtu, prostredníctvom ktorého sa zakázaný obsah zdieľal alebo vymazanie účtu, ktorý zakázaný obsah zdieľal.
 • 3a.8 V prípade prijatia príkazu proti konkrétnemu nezákonnému obsahu vydaného oprávneným súdnym alebo správnym orgánom, Predávajúci bude informovať zákazníka, ktorý je príjemcom danej služby, o prijatom príkaze a o krokoch vykonaných v reakcii na príkaz najneskôr v čase prijatia opatrení v reakcii na príkaz, prípadne , v čase určenom v uznesení príkazu.

IIIb. Postup pri odvolaní sa proti rozhodnutiu Predávajúceho týkajúceho sa nahlásenia nezákonného a zakázaného obsahu

 • 3b.1 Bolf sp. z o. o. zaviedla interný systém na nahlasovanie a posudzovanie sťažností na rozhodnutia týkajúce sa zakázaného obsahu
 • 3b.2 Nahlasovateľ má právo podať sťažnosť proti rozhodnutiu Predávajúceho o nahlásení zakázaného obsahu.
 • 3b.3 Predávajúci použije na riešenie reklamácií automatizované prostriedky, tieto prostriedky však budú podliehať ľudskému overeniu.
 • 3b.4 Sťažnosť je možné podať elektronicky prostredníctvom formulára sťažnosti, ktorý je dostupný na aktívnom odkaze https://bolf.sk/contact-slo.html. Pred odoslaním formulára ste povinní vyplniť ho celý.
 • 3b.5 Podanie sťažnosti je bezplatné.
 • 3b.6 Bolf sp. z o. o. bez zbytočného odkladu zašle podávateľovi sťažnosti potvrdenie o jej prijatí prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v obsahu formulára uvedeného v bode. 3b.4.
 • 3b.7 Bolf sp. z o. o. sťažnosť posúdi a rozhodne včas (do 14 dní), svojvoľne, objektívne as náležitou starostlivosťou.
 • 3b.8 Po prijatí rozhodnutia o sťažnosti Bolf sp.z o.o. odošle obsah rozhodnutia žiadateľovi prostredníctvom e-mailu.
 • 3b.9 Ak sťažnosť obsahuje dostatočné dôvody na to, aby sa predávajúci domnieval, že jeho rozhodnutie nepodniknúť kroky v reakcii na oznámenie je neopodstatnené alebo že informácie uvedené v sťažnosti nie sú nezákonné a nie sú v súlade s Pravidlami, alebo obsahujú informácie naznačujúce, že opatrenie sťažovateľ prijaté opatrenie neodôvodní, predávajúci svoje rozhodnutie bez zbytočného odkladu zruší.
 • 3b.10 Zákazník, ktorý nie je spokojný s obsahom rozhodnutí, má právo zvoliť si ktorýkoľvek orgán mimosúdneho riešenia sporov certifikovaný Koordinátorom digitálnych služieb na riešenie sporov týkajúcich sa týchto rozhodnutí, a to aj v súvislosti so sťažnosťami, ktoré neboli vyriešené v súlade s týmito Pravidlami.
 • 3b.11 Predávajúci po predchádzajúcom upozornení prostredníctvom e-mailu na primeranú dobu pozastaví posudzovanie hlásení a sťažností subjektov podávajúcich často zjavne neopodstatnené hlásenia alebo zjavne neopodstatnené sťažnosti.

IIIc. Postup oznamovania Zákazníkovi zodpovednému za poskytovanie nezákonného a zakázaného obsahu

 • 3c.1 Ak je nahlásenie zakázaného obsahu považované za opodstatnené a boli prijaté konkrétne opatrenia, Predávajúci informuje Zákazníka zodpovedného za poskytovanie zakázaného obsahu, prekážkou v takom prípade môže byť len nedostatok elektronických údajov Zákazníka.
 • 3c.2 Informácie sú zasielané na e-mailovú adresu Zákazníka priradenú k účtu, z ktorého bol nezákonný alebo zakázaný obsah v Internetovom obchode uverejnený.
 • 3c.3 Informácie musia obsahovať odôvodnenie rozhodnutia Predávajúceho. Odôvodnenie obsahuje tieto informácie:
  • a. údaj o tom, či rozhodnutie obsahuje odstránenie zakázaného obsahu, pozastavenie účtu Zákazníka, z ktorého zakázaný obsah pochádza, alebo vymazanie tohto účtu,
  • b. skutočnosti a okolnosti, na základe ktorých sa rozhodlo, prípadne aj to, či bolo rozhodnutie prijaté na základe správy inej osoby (iného subjektu) alebo na základe dobrovoľných overovacích činností vykonaných na podnet Predávajúceho, a ak je to absolútne nevyhnutné totožnosť nahlasujúcej osoby,
  • c. v prípade potreby, informácie o používaní automatizovaných prostriedkov pri rozhodovaní vrátane toho, či bolo rozhodnutie prijaté v súvislosti s obsahom, ktorý sa zistil alebo identifikoval pomocou automatizovaných prostriedkov,
  • d. ak sa rozhodnutie týka potenciálne nezákonného obsahu, uvedenie právneho základu, na ktorom sa rozhodnutie zakladá, a vysvetlenie dôvodov, pre ktoré sa informácie na tomto základe považujú za nezákonný obsah,
  • e. ak je rozhodnutie založené na údajnom nesúlade obsahu s Pravidlami, uvedenie základu Pravidiel, na ktorom je rozhodnutie založené, a vysvetlenie dôvodov, prečo sa obsah považuje za nesúladný s Pravidlami,
  • f. jasné a pre zákazníka zrozumiteľné informácie o možnostiach odvolania sa proti rozhodnutiu, najmä podaním sťažnosti, mimosúdnym riešením sporov a súdnymi opravnými prostriedkami.
 • 3c.4 Predávajúci po predchádzajúcom upozornení zaslanom e-mailom pozastaví účet Zákazníka na primeranú dobu v prípade častého uverejňovania nezákonného alebo zakázaného obsahu v Obchode.

IV. Postup uzavretia kúpnej zmluvy a realizácie objednávky

 • 4.1 Za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu prejdite na stránku www.bolf.sk, vyberte si tovar, jeho značku, farbu a veľkosť a vykonajte ďalšie technické kroky na základe hlásení zobrazovaných zákazníkovi a informácií dostupných na webovej stránke;
 • 4.2 Výber objednaného Tovaru Zákazníkom sa uskutočňuje jeho vložením do košíka;
 • 4.3 Zákazník má možnosť upraviť zadané údaje a výber Tovaru pri zadávaní Objednávky – až do doby stlačenia tlačidla „Objednať a zaplatiť”. Za týmto účelom postupujte podľa správ zobrazených Zákazníkovi a informácií dostupných na webovej stránke;
 • 4.4 Po poskytnutí všetkých potrebných údajov Zákazníkom prostredníctvom Internetového obchodu sa zobrazí zhrnutie zadanej objednávky. Súhrn objednávky bude obsahovať informácie o:
  • a. predmete objednávky,
  • b. jednotkovej a celkovej cene objednaných produktov a nákladoch na doručenie,
  • c. zvolenom spôsobe platby,
  • d. zvolenom spôsobe doručenia,
  • e. dodacej lehote
 • 4.5 Pre odoslanie Objednávky je potrebné akceptovať obsah Pravidiel, poskytnúť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo Objednať a zaplatiť.
 • 4.6 Zákazník dostane do 14 dní od zadania objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke informácie, vrátane žiadosti o vyjadrenie sa k zakúpenému produktu a/alebo transakcii uskutočnenej v obchode Bolf.sk, ktoré možno zverejniť na webovej stránke Bolf.sk;
 • 4.7 Ak Zákazník udelil súhlas uvedený v písm 3,7 lit. b) webovým stránkam:
  • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polska, KRS: 0000737597, DIČ: 8971854393, IČO: 369980751
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, DIČ-UE: DE 812 947 877
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, DIČ: 725 207 12 27, IČO: 101681944
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, KRS: 0000420780, DIČ: 5272677009, IČO: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  • budú mať právo kontaktovať Zákazníka prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke so žiadosťou o vyjadrenie sa k zakúpenému produktu vyplnením dotazníka. Takto získané názory na produkty, služby, subjekty predávajúce alebo poskytujúce služby poskytujú ostatným Kupujúcim cenné informácie o kvalite produktov a služieb v internetových obchodoch.

 • 4.8 Odoslanie Objednávky Zákazníkom predstavuje prejav vôle uzavrieť so spoločnosťou Bolf Sp. z o.o. Kúpne zmluvy v súlade s Pravidlami;
 • 4.9 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku s obsahom v súlade s Pravidlami v čase potvrdenia prijatia Objednávky spoločnosťou Bolf sp. z o.o.
 • 4.10 Akcie nie je možné kombinovať. V jednej objednávke je možné použiť jeden zľavový kód.

V. Nadobudnutie tovaru ako súčasť intrakomunitárneho dodania tovaru v rámci EÚ pre platiteľov DPH identifikovaných na účely intrakomunitárnych transakcií

 • 5.1 Kedy sa činnosť/transakcia považuje za intrakomunitárne dodanie tovaru? Činnosť sa považuje za intrakomunitárne dodanie tovaru pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
  • a. tovar bude vyvezený z územia tuzemska, ktorým sa rozumie územie Poľskej republiky, a uskutoční sa za účelom vykonávania činností uvedených v čl. 7 zákona o DPH na území iného členského štátu ako je územie Poľska;
  • b. transakcia sa uskutočnila pre zmluvného partnera, ktorý je platiteľom DPH identifikovaným na účely intrakomunitárnych obchodov na území EÚ;
 • 5.2 Kto je zmluvným partnerom intrakomunitárnych transakcií?
  Zmluvným partnerom je platiteľ DPH identifikovaný na účely intrakomunitárnych obchodov v rámci EÚ (tj. má platné DIČ DPH EÚ) alebo je právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá nie je platiteľom DPH a je identifikovaná na účely intrakomunitárnych transakcií v rámci EÚ (tj. má platné DIČ DPH EÚ);
 • 5.3 Pre uskutočnenie intrakomunitárneho dodania tovaru v našom obchode si prosím v údajoch objednávateľa zvoľte "Firma", zvoľte cieľovú krajinu dodania a zvoľte možnosť "Som platca DPH EÚ. Objednávam bez DPH a zaväzujem są to vysporiadať v mojej krajine". Po kladnom overení údajov zmluvného partnera vrátane DIČ DPH EÚ vám vystavíme faktúru s 0 sadzbou DPH v súlade s predpismi;

VI. Dodanie

 • 6.1 Doručenie Tovaru prebieha do krajín uvedených na webovej stránke, kliknite na adresu uvedenú zákazníkom pri zadávaní objednávky;
 • 6.2 Doručenie objednaného tovaru prebieha prostredníctvom: GLS Slovakia, a Slovenská Pošta a.s. . Náklady na doručenie sú podrobne uvedené na stránke kliknite.
 • 6.3 Dodacia lehota je od 3 do 5 pracovných dní odo dňa odoslania Objednávky Zákazníkom;
 • 6.4 Zákazníci môžu získať kedykoľvek prístup k týmto pravidlám prostredníctvom odkazu na hlavnej webovej stránke www.bolf.sk a môžu si ich stiahnuť a vytlačiť. Konsolidácia, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie príslušných ustanovení Zmluvy o predaji tovaru Zákazníkovi sa uskutočňuje odoslaním elektronickej faktúry Zákazníkovi v zmysle čl. 2 bod 32 zákona o DPH.

VII. Ceny a spôsoby platby

 • 7.1 Ceny Tovarov sú uvedené v eurách (EUR) a zahŕňajú všetky zložky vrátane DPH (s rozlišením výšky sadzby), cla a všetkých ostatných zložiek;
 • 7.2 Zákazník môže uhradiť cenu:
  • a. bankovým prevodom na bankový účet: Fio banka, a.s. : č. účtu: SK0583300000002201223525 SWIFT: FIOZSKBA;
  • b. platba v systéme PayU, Paypal;
  • c. v hotovosti a kartou pri osobnom odbere;
  • d. platba platobnou kartou Visa alebo Mastercard. Kreditná karta bude zaťažená nasledujúci deň po zadaní objednávky.
 • 7.3 Objednávky s možnosťou platby na dobierku (platba na dobierku) je možné zadávať len do maximálnej výšky 250 EUR. Objednávky presahujúce hranicu 250 EUR je možné spracovať iba s možnosťou platby vopred.

VIII. Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

 • 8.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu a bez vynaloženia nákladov, okrem nákladov uvedených v bodoch 8.6., 8.8
 • 8.2 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy: a. začína plynúť prevzatím Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, a ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej súčasťou je viacero Tovarov dodávaných samostatne, v šaržiach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky Tovaru, jeho šarže alebo časti, b. pri iných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
 • 8.3 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy tak, že predávajúcemu predloží vyhlásenie o odstúpení od zmluvy (o.i. vyhlásenie vo forme listu zaslaného poštou, faxom, e-mailom, prostredníctvom vzorového formulára dostupného na internetovej stránke obchodu, podaním vyhlásenia na webovej stránke Obchodu). Adresné údaje:
  Olza Logistic - Bolf.sk
  ul. Súľov 46
  01352 Súľov-Hradná,
  tel. č.: 0 412 302 911, (Po-Pia, 7:00-16:00), info@bolf.sk. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím.
 • 8.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva považuje za neuzavretú.
 • 8.5 Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vráti Spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby, vrátane nákladov na doručenie s výhradou bodu 8.7. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa až do prevzatia Tovaru späť alebo doručenia Spotrebiteľa dôkazu o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 • 8.6 Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Tovaru, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, nie je Predávajúci povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.
 • 8.7 Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 100 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí zaslať Tovar späť pred uplynutím jej platnosti. Pošlite nám tovar späť na nasledujúcu adresu: Bolf.sk / Bolf Sp. z o.o. ul. Súľov 46, 013 52 Súľov-Hradná.
 • 8.8 Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša spotrebiteľ.
 • 8.9 Spotrebiteľ môže využiť jednu z foriem vrátenia Tovaru ponúkanou Predávajúcim: zaslanie vrátenia tovaru prostredníctvom: Slovenskej pošty , kuriérskej spoločnosti Packeta a podobne. Podrobnosti a pokyny na odoslanie tovaru sú k dispozícii na webových stránkach www.bolf.sk. Ak k odstúpeniu od zmluvy došlo po vystavení elektronickej faktúry, kupujúci obdrží opravnú elektronickú faktúru (dobropis) s čím súhlasí.
 • 8.10 Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vznikne v dôsledku používania Tovaru nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
 • 8.11 Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Spotrebiteľ v prípade zmlúv:
  • a. v ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  • b. v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený.

IX. Dobrovoľné právo na odstúpenie od zmluvy, tzv. vrátenie tovaru.

 • 9.1 Bez ohľadu na zákonné právo Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vrátenie Tovaru Predávajúcemu uvedené v kapitole VIII Pravidiel sa zavádza právo na dobrovoľné odstúpenie od zmluvy a vrátenie Tovaru Predávajúcemu stanovené v tejto kapitole.
 • 9.2 Spotrebiteľ má právo dobrovoľne odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy do 30 dní bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, okrem nákladov uvedených v bodoch 9.8., 9.10.
 • 9.3 Lehota na dobrovoľné odstúpenie od kúpnej zmluvy: a. začína plynúť prevzatím Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, a ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej súčasťou je viacero Tovarov dodávaných samostatne, v šaržiach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky Tovaru, jeho šarže alebo časti, b. pri iných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
 • 9.4 Spotrebiteľ môže dobrovoľne odstúpiť od zmluvy podaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu (o.i. vyhlásenie vo forme listu zaslaného poštou, faxom, e-mailom, pomocou vzorového formulára dostupného na webových stránkach Obchodu, odoslaním vyhlásenia na webových stránkach Obchodu). Adresné údaje: Bolf.sk / Bolf Sp. z o.o., ul. Súľov 46, 013 52 Súľov-Hradná, tel. č.: 0 412 302 911, (Po-Pia, 7:00-16:00), info@bolf.sk. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím.
 • 9.5 Pre účely týchto Pravidiel a fungovania Obchodu sa „dobrovoľné odstúpenie od zmluvy“ bude označovať aj ako „vrátenie“.
 • 9.6 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva považuje za neuzavretú.
 • 9.7 Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o dobrovoľnom odstúpení od zmluvy, vráti Spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby, vrátane nákladov na doručenie s výhradou bodu 9.8. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa až do prevzatia Tovaru späť alebo doručenia Spotrebiteľa dôkazu o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 • 9.8 Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Tovaru, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, nie je Predávajúci povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.
 • 9.9 Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 100 dní odo dňa, keď dobrovoľne odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí zaslať Tovar späť pred uplynutím jej platnosti. Tovar nám pošlite späť na adresu: Bolf.sk / Bolf Sp. z o.o., ul. Súľov 46, 013 52 Súľov-Hradná.
 • 9.10 Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša spotrebiteľ.
 • 9.11 Spotrebiteľ môže využiť jednu z foriem vrátenia Tovaru ponúkanou Predávajúcim: zaslanie vrátenia tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskej spoločnosti Packeta a podobne. Podrobnosti a pokyny na odoslanie sú k dispozícii na webových stránkach www.bolf.sk. Ak k odstúpeniu od zmluvy došlo po vystavení elektronickej faktúry, kupujúci obdrží opravnú elektronickú faktúru (dobropis) s čím súhlasí.
 • 9.12 Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vznikne v dôsledku používania Tovaru nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
 • 9.13 Predĺženie zákonnej lehoty na podanie vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a na vrátenie tovaru Predávajúcemu zo 14 dní na 30 dní je nárokom, ktorý nie je podmienkou pre uplatnenie zákonného práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vrátenie Tovaru Predávajúcemu uvedenému v kapitole VIII Pravidiel alebo v toto právo žiadnym spôsobom neobmedzuje.
 • 9.14 Príklad postupu Spotrebiteľa pri uplatnení práva na dobrovoľné odstúpenie od zmluvy je popísaný v záložke Obchodu s názvom „Výmeny a vrátenie tovaru”, ktorá je venovaná iba vráteniu uvedenému v tejto kapitole Pravidiel.
 • 9.15 Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Spotrebiteľ v prípade zmlúv :
  • a. v ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb ;
  • b. v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený.

X. Reklamácie týkajúce sa Tovarov a záruka

 • 10.1 Predávajúci je povinný dodať Tovar bez vád a je zodpovedný voči Zákazníkovi, ktorý je Spotrebiteľom za nesúlad Tovaru so zmluvou (Zárukou) za podmienok stanovených v Občianskom zákonníku a zákone o právach spotrebiteľa. Zodpovednosť Predávajúceho v rámci záruky je vylúčená vo vzťahu k Zákazníkom, ktorí nie sú Spotrebiteľmi.
 • 10.2 Reklamáciu zakúpeného Tovaru je možné uplatniť napríklad: e-mailom na adresu (info@bolf.sk) alebo písomne listom na adresu: Bolf.sk / Bolf Sp. z o.o., Súľov 46, 013 52 Súľov-Hradná.
 • 10.3 Predávajúci odporúča pri uplatnení reklamácie uviesť kontaktné údaje zákazníka, podrobne popísať dôvody reklamácie a požiadavky voči Predávajúcemu, a ak je to možné, priložiť doklad o predaji alebo jeho fotokópiu.
 • 10.4 Predávajúci sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 14 dní odo dňa jej prijatia. Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o vykonaných úkonoch a výsledku reklamácie.
 • 10.5 Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný:
  • a. poskytnúť vadnú vec (Tovar), ktorá je predmetom opravy alebo výmeny,Predávajúcemu s cieľom jeho vyzdvihnutia alebo
  • b. v prípade odstúpenia od zmluvy bezodkladne vrátiť Tovar na náklady Predávajúceho na adresu:
   Olza Logistic - Bolf.sk
   ul. Súľov 46
   01352 Súľov-Hradná
 • 10.6 Na umožnenie prevzatia Tovaru Predávajúcemu môže Zákazník použiť jeden z dvoch bezplatných, verejne dostupných formulárov, ktoré Predávajúci ponúka na vrátenie Tovaru v rámci reklamácie: 1) odoslanie zásielky kuriérskou službou alebo vo vybranej pobočke Packety; 2) odoslanie zásielky v akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Podrobnosti ohľadom vyššie uvedených foriem vrátenia Tovaru sú dostupné na webových stránkach Obchodu v záložke Reklamácie. Využitie iných foriem vrátenia Tovaru v rámci reklamácie, vrátane dobierky, je Zákazníkom povolené len po predchádzajúcej dohode takejto formy vrátenia Tovaru so zástupcom Predávajúceho na tel.č. 0 412 302 911. Vyššie uvedené platí primerane pre vrátenie Tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy na základe ustanovení o záruke.
 • 10.7 V prípade oprávnenej reklamácie náklady na výmenu alebo opravu vrátane nákladov na dopravu súvisiacich s reklamáciou znáša Predávajúci.
 • 10.8 Predávajúci v rámci reklamačného konania zo strany zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, neposkytuje možnosť mimosúdneho riešenia sporu.
 • 10.9 Bolf Sp. z o.o. nie je výrobcom Tovaru. Výrobca zodpovedá za záruku predávaného Tovaru za podmienok a po dobu uvedenú v záručnom liste. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Ak záručný list takúto možnosť uvádza, môže zákazník uplatniť svoje nároky zo záruky priamo v autorizovanom servise, ktorého adresa je uvedená v záručnom liste.
 • 10.10 V prípade uznania reklamácie po vystavení elektronickej faktúry bude kupujúcemu doručená opravná elektronická faktúra (dobropis), s čím súhlasí.

XI. Reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb.

 • 11.1 Bolf Sp. z o.o. podniká kroky na zabezpečenie riadneho fungovania Obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva zo súčasných technických znalostí, a zaväzuje sa v primeranom čase odstrániť akékoľvek nezrovnalosti nahlásené Zákazníkmi;
 • 11.2 Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti Bolf Sp. z o.o. o akýchkoľvek nezrovnalostiach alebo prerušeniach prevádzky webovej stránky Internetového obchodu;
 • 11.3 Nezrovnalosti súvisiace s fungovaním Obchodu môže Zákazník nahlásiť písomne na adresu: Bolf.sk / Bolf Sp. z o.o., Súľov 46, 013 52 Súľov-Hradná, e-mailom na adresu: info@bolf.sk alebo pomocou kontaktného formulára;
 • 11.4 Zákazník v reklamácii uvedie svoje meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, druh a dátum výskytu nezrovnalostí súvisiacich s fungovaním Obchodu;
 • 11.5 Bolf Sp. z o. o. zaväzuje sa každú reklamáciu posúdiť do 14 dní, a ak to nie je možné, v tejto lehote informovať Zákazníka, kedy bude reklamácia posúdená;

XII. Záverečné ustanovenia

 • 12.1 Bolf Sp. z o.o. je vlastníkom všetkých produktových fotografií, grafiky, log a má k nim plné autorské práva. Bolf Sp. z o.o. má tiež príslušné licencie na použitie fotografií použitých na vytváranie reklamných banerov. Ich kopírovanie, upravovanie, zdieľanie a zverejňovanie, ako aj ich používanie na predajné účely je zakázané a môže mať za následok trestné sankcie. Bolf Sp. z o.o. nedovolí ich používanie, šírenie a distribúciu bez vedomia a písomného súhlasu pod hrozbou nárokov za porušenie autorských práv a krádeže duševného vlastníctva;
 • 12.2 Riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi Bolf Sp. z o.o. a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, podlieha príslušným súdom v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.
 • 12.3 Riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi Bolf Sp. z o.o., ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu a Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, podlieha súdom príslušným podľa sídla Bolf Sp. z o.o.,
 • 12.4 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 r. o internetovom systéme riešenia spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení nariadenia (WE) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/WE (Nariadenie o ODR v spotrebiteľských sporoch) (Úradný vestník EÚ.L č. 165, str. 1), Zákazníci, ktorí sú spotrebiteľmi majú právo riešiť spory s podnikateľmi uzatvárajúcimi online kúpne zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb mimosúdnym spôsobom prostredníctvom internetovej platformy EÚ. Sťažnosť je možné podať na formulári dostupnom na: https://ec.europa.eu/consumers/odr E-mailová adresa Bolf Sp. z o.o. pre účely tohto postupu je to info@bolf.sk.
 • 12.5 Zákazník, ktorý je spotrebiteľom zo Slovenskej republiky, má právo posudzovať sťažnosti a uplatňovať nároky: 1) prostredníctvom sprostredkovateľskej činnosti inšpektorov obchodnej inšpekcie, 2) pred stálymi spotrebiteľskými rozhodcovskými súdmi pri inšpektoroch obchodnej inšpekcie. Podrobné informácie sú k dispozícii na: https://www.soi.sk/sk/SOI/Organizacna-struktura.soi
 • 12.6 Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Pravidlá, sa použijú ustanovenia slovenského práva, vrátane Občianskeho zákonníka, Zákona o právach spotrebiteľov, Zákona o poskytovaní elektronických služieb, Zákona o autorských právach a súvisiacich právach a iných príslušných ustanovení poľského práva.
 • 12.7 Zmluvné strany vylučujú aplikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
 • 12.8 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel z dôležitých dôvodov, najmä zmien právnych ustanovení alebo technologických zmien. Pre zmluvy uzavreté pred zmenami Pravidiel platia Pravidla platné v čase uzatvorenia zmluvy.
 • 12.9 14 dní pred plánovaným nadobudnutím účinnosti zmeny Pravidiel bude Zákazníkovi zaslaný e-mail s priloženým vyhlásením o zmenách Pravidiel.
pixel