Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre objednávky vytvorené do 25.05.2018 sú dostupné tu

Obchodné podmienky pre objednávky vytvorené do 20.05.2019 sú dostupné tu

Obchodné podmienky pre objednávky vytvorené do 31.12.2022 sú dostupné tu

Pravidlá internetového obchodu bolf.sk platné od 01.01.2023

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
Bolf Sp. z o.o. Sp.k.
so sídlom: ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polsko
identifikačné číslo: 360003583
zapísanej v obchodnom registry vedenom: Obvodný Súd v meste Zielona Gora, oddiel: Zemského Súdneho Registra
pod č. KRS: 0000529285, DIČ:PL9291861928, IČO:360003583.
Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese: www.bolf.sk Zodpovedný vedúci: Milan Bolf

I. Definície

Pojmy používané v Pravidlách znamenajú:

 • 1.1 Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej ustanovenia zvláštnym spôsobom priznávajú spôsobilosť na právne úkony, ktorá zadáva Objednávky v rámci Obchodu;
 • 1.2 Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964 (Z.z. z 2018, pol. 1025, v znení neskorších predpisov);
 • 1.3 Pravidlá - tieto Pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb v rámci internetového obchodu bolf.sk;
 • 1.4 Internetový obchod (obchod) – webové stránky dostupné na adrese www.bolf.sk, prostredníctvom ktorej môže Zákazník najmä zadávať objednávky;
 • 1.5 Tovar – produkty prezentované v Internetovom obchode;
 • 1.6 Kúpna zmluva - zmluva o predaji Tovarov v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi Bolf Sp. z o. o. Sp.k. a Zákazníkom, uzatvorená prostredníctvom webových stránok Obchodu za účelom predaja cez internet a poskytovania nevyhnutných v tomto rozsahu elektronických služieb.
 • 1.7 Zákon o právach spotrebiteľov – zákon z 30. mája 2014 (Z.z. z 2019, pol. 134);
 • 1.8 Zákon o poskytovaní elektronických služieb - Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z. z. z roku 2019, bod 123);
 • 1.9 Objednávka - prejav vôle zákazníka smerujúci priamo k uzavretiu kúpnej zmluvy, s uvedením najmä druhu a množstva tovaru;
 • 1.10 Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá vykonáva právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou, a fyzická osoba, ktorá vykonáva právny úkon priamo súvisiaci s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou, pričom z obsahu tohto úkonu vyplýva, že nemá tento úkon odbornú povahu, ktorá pre túto osobu vyplýva najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácii o hospodárskej činnosti CEIDG;
 • 1.11 Predávajúci - Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. so sídlom Zielona Góra, ul.Kożuchowska 32.

II. Všeobecné ustanovenia

 • 2.1 Tieto pravidlá definujú pravidlá používania internetového obchodu dostupného na www.bolf.sk a pravidlá používania služieb určených pre zákazníkov obchodu;
 • 2.2 Tieto pravidlá sú nariadeniami uvedenými v čl. 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb;
 • 2.3 Dostupný na adrese www.bolf.sk internetový obchod bolf.sk prevádzkuje „BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ“ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v Zielona Góra, zapísaná pod číslom: 0000529285 v obchodnom registri KRS vedenom Okresným súdom v Zielonej Góre - VIII Obchodné oddelenie KRS, DIČ: 9291861928, IČO 360003583, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, ďalej aj Bolf Sp. z o. o. Sp. k alebo Predávajúci; Kontaktné údaje: Bolf Sp. z o. o. sp.k. ul Kożuchowska 32 65-364 Zielona Góra DIČ: PL9291861928 IČO: 360003583 Otázky ohľadom objednávok môžete posielať na adresu info@bolf.sk alebo tel: 0 412 302 911 (poplatok podľa cenníka príslušného operátora). Otázky ohľadom výmeny, vrátenia a reklamácie môžete smerovať na adresu info@bolf.sk alebo na telefónne číslo 0 412 302 911 (poplatok podľa cenníka príslušného operátora).
 • 2.4 Tieto pravidlá určujú najmä
  • a. pravidlá registrácie a používania účtu v internetovom obchode;
  • b. podmienky elektronického zadávania Objednávok v rámci internetového obchodu;
 • 2.5 Využívanie internetového obchodu je možné za predpokladu, že ICT systém používaný Zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
  • a. webové prehliadače voliteľne: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • b. minimálne rozlíšenie obrazovky 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 Zákazník by mal pre používanie internetového obchodu samostatne získať prístup k počítači alebo koncovému zariadeniu s prístupom na internet;
 • 2.7 V súlade s platnými právnymi predpismi spoločnosť Bolf Sp. z o. o. sp.k. prevádzkovateľ obchodu Bolf.sk si vyhradzuje právo obmedziť poskytovanie služieb prostredníctvom Internetového obchodu osobám mladším ako 18 rokov. V tomto prípade budú potenciálni zákazníci upozornení na vyššie uvedené;
 • 2.8 Zákazníci môžu získať kedykoľvek prístup k týmto pravidlám prostredníctvom odkazu na hlavnej stránke webovej lokality www.bolf.sk a môžu si ich stiahnuť a vytlačiť;
 • 2.9 Informácie o tovare uvedené na stránkach Obchodu, najmä ich popisy, technické a funkčné parametre a ceny, predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka;
 • 2.10 Tovar prezentovaný v internetovom obchode ako detské oblečenie je určený pre deti od 3 rokov a mal by byť používaný pod dohľadom dospelej osoby;

III. Pravidlá používania Internetového obchodu

 • 3.1 Zákazník má možnosť nakupovať v Obchode registráciou svojho Zákazníckeho účtu alebo bez registrácie;
 • 3.2 Registrácia prebieha vyplnením a odsúhlasením registračného formulára dostupného na jednej zo stránok Obchodu;
  • 3.2.2 Zákazník registráciou účtu získava prístup k histórii svojich nákupov a trvalý prístup k svojim osobným údajom a možnosť samostatne ich upravovať po dobu, počas ktorej je správca oprávnený ich spracúvať v súvislosti s výkonom povinnosti podľa zákona v oblasti dokladovania tržieb. Zákaznícky účet navyše umožňuje jednoduché vrátenie alebo reklamáciu zakúpených produktov.
  • 3.2.3 Registrovaný zákaznícky účet v prípade absencie nákupnej aktivity je vymazaný po 5 rokoch od posledného nákupu.
  • 3.2.4 Zákazník môže kedykoľvek požiadať správcu o vymazanie svojho zákazníckeho účtu zaslaním e-mailu na adresu správcu admin@bolf.com
 • 3.3 V prípade nákupu bez registrácie, dostane Zákazník prihlasovacie meno a heslo spolu so správu potvrdzujúcu objednávku, ktorá mu umožní vytvoriť si zákaznícky účet aj vo fáze finalizácie objednávky, napríklad za účelom sledovania štádia vybavenia objednávky, zmeny dodacej adresy alebo vrátenia či reklamácie zakúpených produktov.
 • 3.4 Správcom databázy zákazníkov Obchodu je Bolf Sp. z o. o. sp.k. so sídlom v Zielona Góra na ul. Kożuchowska 32;
  Osobné údaje zákazníkov sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písmeno b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 /ES, t.j. za účelom plnenia kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v týchto Nariadeniach a za účelom prijatia opatrení na žiadosť dotknutej osoby, pred uzavretím zmluvy na dobu potrebnú na jej realizáciu v súlade s Nariadeniami a v neskoršom období po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov ustanovených v ustanoveniach všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky za podmienok stanovených v pravidlách, s prihliadnutím na lehoty vyplývajúce z plnenia zákonných povinností zo strany správcu v oblasti internetového predaja. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. Neposkytnutie údajov zabráni realizácii objednávky. Osobné údaje v rozsahu potrebnom na výkon služby môžu byť sprístupnené subjektom poskytujúcim podporu správcovi na základe outsourcovaných služieb v súlade s uzatvorenými zmluvami o poverení spracovania a subjektom a orgánom oprávneným podľa platných predpisov.
 • 3.5 So samostatným súhlasom Kupujúceho môžu byť poskytnuté osobné údaje použité na iné účely v rozsahu uvedenom v obsahu súhlasu;
 • 3.6 Zákazník môže pri registrácii alebo neskôr zaškrtnutím príslušného políčka súhlasiť so zasielaním newslettera e-mailom a/alebo SMS newslettera. Vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu sa rovná súhlasu so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Bolf Sp. z o. o. Sp. k., za účelom vykonávania priameho marketingu vlastných produktov a zasielania obchodných informácií uvedených v zákone z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb na e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo poskytnuté elektronickými prostriedkami a/alebo prostredníctvom telekomunikačných koncových zariadení, elektronicky od Bolf Sp. z o. o. Sp. k so sídlom v Zielonej Góre. Poskytnutý súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. Odhlásenie z odberu e-mailových a SMS newsletterov;
 • 3.7 Vyplnením platobného formulára za objednané produkty môže Zákazník zaškrtnutím príslušného políčka [ ] dodatočne súhlasiť so:
  • a. spracovaním osobných údajov vo forme e-mailovej adresy spoločnosťou Bolf Sp. z o. o. Sp. k so sídlom v Zielonej Góre (ul. Kożuchowska 32), za účelom vyplnenia prieskumu s názorom na zakúpený produkt/transakciu uskutočnenú v obchode Bolf.pl a jeho zverejnenia na webovej stránke obchodu. Vyššie uvedený súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať v detailoch objednávky;
  • b. poskytnúť osobné údaje vrátane e-mailovej adresy a informácií o nákupe/transakcii v obchode Bolf.sk týmto subjektom:
   • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko, Obchodný register (HRB) 32735, DIČ-EÚ: DE 812 947 877
   • Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, DIČ: 525-26-74-781, IČO 365338986
   • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, DIČ: 725 207 12 27, IČO: 101681944
   • VSC Sp. z o. o. sp.k., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, KRS 0000463736, DIČ 899-255-54-48, IČO 020203207
   • Skąpiec.pl sp.z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS 0000412961, DIČ 8971781582, IČO 021834370
   • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, KRS: 0000420780, DIČ: 5272677009, IČO: 146127300
   • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
   • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polska, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
   • za účelom získania názoru na zakúpený produkt a/alebo Obchod a jeho umiestnenia na webových stránkach uvedených subjektov. Vyššie uvedený súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním správy na adresu admin@bolf.com.

 • 3.8 Zákazníci, ktorí si zaregistrovali zákaznícky účet, majú trvalý prístup k svojim údajom a možnosť ich opravy po prihlásení sa do svojho účtu prostredníctvom webovej stránky www.bolf.sk. Každý zákazník má bez ohľadu na to, že má zriadený zákaznícky účet, tiež právo požadovať prístup k ním poskytnutým informáciám tvoriacim osobné údaje, právo na opravu (opravu), vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenos údajov. Kupujúci má tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo na základe súhlasu pred jeho odvolaním, a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Možnosť uplatniť si svoje práva závisí v podstate od právneho základu, na ktorom je konkrétne spracovanie založené. Pre uplatnenie vyššie uvedených práv stačí kontaktovať správcu na admin@bolf.com
 • 3.9 Bolf Sp. z o. o. sp.k. môže Zákazníka s okamžitou platnosťou zbaviť práva na používanie Internetového obchodu, ako aj obmedziť jeho prístup k časti alebo všetkým zásobám Internetového obchodu v prípade, že Zákazník poruší Pravidlá, najmä ak Zákazník:
  • a. uviedol pri registrácii v internetovom obchode nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne údaje, zavádzajúce alebo porušujúce práva tretích osôb;
  • b. sa prostredníctvom internetového obchodu dopustil porušenia osobnostných práv tretích osôb, najmä osobnostných práv ostatných zákazníkov internetového obchodu
  • c. sa dopustil iného správania, ktoré spoločnosť Bolf Sp. z o. o. sp.k. považuje za správanie v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými zásadami používania internetu alebo poškodzuje dobré meno spoločnosti Bolf Sp. z o. o. sp.k.
 • 3.10 Osoba, ktorej bolo odňaté oprávnenie na používanie internetového obchodu, sa nemôže opätovne zaregistrovať bez predchádzajúceho súhlasu Bolf Sp. z o. o. Sp.k..
 • 3.11 Zákazník je povinný najmä:
  • a. neposkytovať a neprenášať obsah zakázaný zákonom, napr. obsah propagujúci násilie, ohovárajúci alebo porušujúci osobnostné práva a iné práva tretích osôb;
  • b. používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nenarúša jeho fungovanie, najmä používaním špecifického softvéru alebo zariadení;
  • c. nevykonávať činnosti ako: odosielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií (spam) v rámci internetového obchodu;
  • d. používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nie je zaťažujúci pre ostatných zákazníkov a pre Bolf Sp. z o. o. sp.k.;
  • e. používať akýkoľvek obsah uverejnený v rámci internetového obchodu iba na osobnú potrebu;
  • f. používať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona platného na území Poľskej republiky, s ustanoveniami Pravidiel, ako aj so všeobecnými zásadami používania internetu;
 • 3.12 Prijatie Pravidiel sa rovná súhlasu s prijímaním faktúr v elektronickej forme vyžadovaným ustanoveniami zákona zo dňa 11.3.2004. o dani z pridanej hodnoty.
 • 3.13 V záložke Kontakt sú uvedené kontaktné údaje na zodpovednú osobu, ktorá dohliada na bezpečnosť osobných údajov spracúvaných Bolf Sp. z o. o. Sp. k. V prípade prípadného porušenia Vašich práv nás prosím kontaktujte. V záujme bezpečnosti údajov našich zákazníkov budú všetky pozorovania bezodkladne skontrolované tak, aby bola zabezpečená najvyššia úroveň ochrany spracúvaných údajov.
 • 3.14 Informácie o automatickom spracovaní údajov Webovými stránkami www.bolf.sk sú zahrnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.

IV. Postup uzavretia kúpnej zmluvy a realizácie objednávky

 • 4.1 Za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu prejdite na stránku www.bolf.sk, vyberte si tovar, jeho značku, farbu a veľkosť a vykonajte ďalšie technické kroky na základe hlásení zobrazovaných zákazníkovi a informácií dostupných na webovej stránke;
 • 4.2 Výber objednaného Tovaru Zákazníkom sa uskutočňuje jeho vložením do košíka.
 • 4.3 Zákazník má pri zadávaní Objednávky - do stlačenia tlačidla "Objednať" možnosť úpravy zadaných údajov a vybrať si Tovar. Za týmto účelom postupujte podľa správ zobrazených Zákazníkovi a informácií dostupných na webovej stránke;
 • 4.4 Po poskytnutí všetkých potrebných údajov Zákazníkom prostredníctvom Internetového obchodu sa zobrazí zhrnutie objednávky. Súhrn zadanej objednávky bude obsahovať informácie o:
  • a. predmete objednávky,
  • b. jednotkovej a celkovej cene objednaných produktov a nákladoch na doručenie,
  • c. zvolenom spôsobe platby,
  • d. zvolenom spôsobe doručenia,
  • e. dodacej lehote
 • 4.5 Pre odoslanie Objednávky je potrebné akceptovať obsah Pravidiel a poskytnúť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo „Objednať, k úhrade“;
 • 4.6 Ak Zákazník udelil súhlas uvedený v písm 3,9 lit. a) do 14 dní od zadania objednávky mu bude na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke doručená informácia obsahujúca žiadosť o vyjadrenie názoru k zakúpenému produktu a/alebo transakcii uskutočnenej v obchode Bolf.sk , ktorý bude možné zverejniť na webovej stránke Bolf.sk;
 • 4.7 Ak Zákazník udelil súhlas uvedený v písm 3,9 lit. b) webové stránky:
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko, Obchodný register (HRB) 32735, DIČ-EÚ: DE 812 947 877
  • Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, DIČ: 525-26-74-781, IČO 365338986
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, DIČ: 725 207 12 27, IČO: 101681944
  • VSC Sp. z o. o. sp.k., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, KRS 0000463736, DIČ 899-255-54-48, IČO 020203207
  • Skąpiec.pl sp.z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS 0000412961, DIČ 8971781582, IČO 021834370
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, 50-381 Wrocław, KRS: 0000420780, DIČ: 5272677009, IČO: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polska, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
  • bude mať právo kontaktovať Zákazníka prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke so žiadosťou o vyjadrenie sa k zakúpenému produktu vyplnením dotazníka. Takto získané názory na produkty, služby, subjekty predávajúce alebo poskytujúce služby poskytujú ostatným Kupujúcim cenné informácie o kvalite produktov a služieb v internetových obchodoch.

 • 4.8 Odoslanie Objednávky Zákazníkom predstavuje prejav vôle uzavrieť so spoločnosťou Bolf Sp. z o. o. sp.k. Kúpne zmluvy v súlade s Pravidlami;
 • 4.9 Kúpna zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku s obsahom v súlade s Pravidlami.
 • 4.10 Akcie nie je možné kombinovať. V jednej objednávke je možné použiť jeden zľavový kód.
 • 4.11 Zákazník si pri objednávke Tovaru môže u Predávajúceho objednať aj službu balenia Tovaru ako darček. Cena tejto služby je uvedená v objednávkovom formulári a hradí ju Zákazník. Pre objednanie tejto služby Zákazník vyberie príslušné políčko v Objednávkovom formulári.
 • 4.12 Ak Pravidlá neustanovujú inak, na zmluvu o poskytovaní služby balenia Tovaru ako darček sa vzťahujú ustanovenia o spôsobe a čase uzavretia kúpnej zmluvy a o vzájomných právach a povinnostiach zmluvných strán z tejto zmluvy.
 • 4.13 Zákazník objednaním služby balenia Tovaru ako darčeka súhlasí s jej úplným plnením Predávajúcim pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v kapitolách VIII a IX a berie na vedomie, že po jej splnení Predávajúcim, stratí právo na odstúpenie od tejto zmluvy uvedené v kapitolách VIII a IX Pravidiel.

V. Nadobudnutie tovaru v rámci intrakomunitárneho dodania tovaru v rámci EÚ pre platiteľov DPH identifikovaných pre intrakomunitárne transakcie

 • 5.1 Kedy sa činnosť/transakcia považuje za intrakomunitárne dodanie tovaru? Činnosť sa považuje za intrakomunitárne dodanie tovaru, ak sú spoločne splnené tieto podmienky:
  • a. tovar bude vyvezený z územia tuzemska, ktorým sa rozumie územie Poľskej republiky, a uskutoční sa za účelom vykonávania činností uvedených v čl. 7 zákona o DPH na území iného členského štátu ako je územie Poľska;
  • b. transakcia sa uskutočnila pre zmluvného partnera, ktorý je platiteľom DPH identifikovaným na účely intrakomunitárnych obchodov na území EÚ;
 • 5.2 Kto je zmluvným partnerom intrakomunitárnych transakcií?
  Zmluvným partnerom je platiteľ DPH identifikovaný na účely intrakomunitárnych obchodov v rámci EÚ (tj. má platné IČ DPH EÚ) alebo je právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá nie je platiteľom DPH a je identifikovaná na účely intrakomunitárnych transakcií v rámci EÚ (tj. má platné IČ DPH EÚ);
 • 5.3 Pre uskutočnenie intrakomunitárneho dodania tovaru v našom obchode si prosím v údajoch objednávateľa zvoľte "Firma", zvoľte cieľovú krajinu dodania a zvoľte možnosť "Som platca DPH EÚ. Objednávam bez DPH a zaväzujem sa to urovnať vo svojej krajine“. Po kladnom overení údajov zmluvného partnera vrátane IČ DPH EÚ vám vystavíme faktúru s 0 sadzbou DPH v zmysle predpisov;

VI. Dodanie

 • 6.1 Dodanie Tovaru prebieha do krajín uvedených na webových stránkach, kliknite na adresu uvedenú zákazníkom pri zadávaní objednávky;
 • 6.2 Doručenie objednaného tovaru prebieha prostredníctvom: GLS Slovakia, Packeta Slovakia, člen globálnej skupiny Packeta Group a Slovenská pošta, a.s. . Náklady na doručenie sú podrobne uvedené na stránke kliknite.
 • 6.3 Dodacie lehota je od 2 do 4 pracovných dní odo dňa odoslania Objednávky Zákazníkom. Dodacie lehota je od 3 do 5 pracovných dní odo dňa odoslania Objednávky Zákazníkom.
 • 6.4 Zákazníci môžu získať kedykoľvek prístup k týmto pravidlám prostredníctvom odkazu na hlavnej stránke webovej lokality www.bolf.sk a môžu si ich stiahnuť a vytlačiť. Konsolidácia, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie príslušných ustanovení Zmluvy o predaji tovaru Zákazníkovi sa uskutočňuje odoslaním elektronickej faktúry Zákazníkovi v zmysle čl. 2 bod 32 zákona o DPH.

VII. Ceny a spôsoby platby

 • 7.1 Ceny Tovarov sú uvedené v poľských zlatých a zahŕňajú všetky zložky vrátane DPH (s rozlišením výšky sadzby), cla a všetkých ostatných zložiek;
 • 7.2 Zákazník môže uhradiť cenu:
  • a. bankovým prevodom na bankový účet: Fio banka, a.s. : č. účtu: SK0583300000002201223525 SWIFT: FIOZSKBA
  • b. platba v systéme PayU, Paypal;
  • c. v hotovosti a kartou pri osobnom odbere v predajni;
  • d. platba platobnou kartou Visa alebo Mastercard. Kreditná karta bude zaťažená nasledujúci deň po zadaní objednávky.

VIII. Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

 • 8.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu a bez vynaloženia nákladov, okrem nákladov uvedených v bodoch 8.6., 8.8
 • 8.2 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy: a) začína plynúť prevzatím Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, a ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej súčasťou je viacero Tovarov dodávaných samostatne, v šaržiach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky Tovaru, jeho šarže alebo časti, b) pri iných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
 • 8.3 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy podaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu (o.i. vyhlásenie vo forme listu zaslaného poštou, faxom, e-mailom, prostredníctvom vzoru dostupného na webových stránkach Obchodu, podaním vyhlásenia na webových stránkach Obchodu). Adresné údaje:
  Olza Logistic - Bolf.sk
  ul. Súľov 46
  01352 Súľov-Hradná,
  tel. č.: 0 412 302 911, (Po-Pia, 7:00-16:00), info@bolf.sk. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím.
 • 8.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva považuje za neuzavretú.
 • 8.5 Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vráti Spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby, vrátane nákladov na doručenie s výhradou bodu 8.7. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa až do prevzatia Tovaru späť alebo doručenia Spotrebiteľa dôkazu o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 • 8.6 Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Tovaru, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, nie je Predávajúci povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.
 • 8.7 Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí zaslať Tovar späť pred jej uplynutím. Pošlite nám tovar na nasledujúcu adresu: Olza Logistic - Bolf.sk, ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná.
 • 8.8 Spotrebiteľ je povinný znášať priame náklady na vrátenie Tovaru.
 • 8.9 Spotrebiteľ môže využiť jednu z foriem vrátenia Tovaru ponúkanou Predávajúcim: zaslanie vrátenia tovaru prostredníctvom: Slovenskej pošty , kuriérskej spoločnosti Packeta a podobne. Podrobnosti a pokyny na odoslanie sú k dispozícii na webových stránkach info@bolf.sk. Ak k odstúpeniu od zmluvy došlo po vystavení elektronickej faktúry, kupujúci obdrží elektronický dobropis, s čím súhlasí.
 • 8.10 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania Tovaru nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
 • 8.11 Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Spotrebiteľ v prípade zmlúv:
  • a. v rámci služby balenie Tovaru ako darček, ktoré v súlade s bodmi 4.11 – 4.13 kapitoly IV Pravidiel, boli plne splnené Predávajúcim s výslovným súhlasom Spotrebiteľa;
  • b. v ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  • c. v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený.

IX. Dobrovoľné právo na odstúpenie od zmluvy, tzv. vrátenie tovaru.

 • 9.1 Bez ohľadu na zákonné právo Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vrátenie Tovaru Predávajúcemu uvedené v kapitole VIII Pravidiel sa zavádza právo dobrovoľne odstúpiť od zmluvy a vrátiť Tovar Predávajúcemu stanovené v tejto kapitole.
 • 9.2 Spotrebiteľ má právo dobrovoľne odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy do 30 dní bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, okrem nákladov uvedených v bodoch 9.8., 9.10.
 • 9.3 Lehota na dobrovoľné odstúpenie od kúpnej zmluvy: a) začína plynúť prevzatím Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, a ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej súčasťou je viacero Tovarov dodávaných samostatne, v šaržiach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky Tovaru, jeho šarže alebo časti, b) pri iných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
 • 9.4 Spotrebiteľ môže dobrovoľne odstúpiť od zmluvy podaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu (o.i. vyhlásenie vo forme listu zaslaného poštou, faxom, e-mailom, pomocou vzorového formulára dostupného na webových stránkach Obchodu, odoslaním vyhlásenia na webových stránkach Obchodu). Adresné údaje: BOLF Sp. z o.o. Sp. k. Súľov 46 01352 Súľov-Hradná, tel. č.: 0 412 302 911, (Po-Pia, 8:00-16:00), info@bolf.sk. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím.
 • 9.5 Pre účely týchto predpisov a fungovania Obchodu sa „dobrovoľné odstúpenie od zmluvy“ bude označovať aj ako „vrátenie“.
 • 9.6 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva považuje za neuzavretú.
 • 9.7 Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o dobrovoľnom odstúpení od zmluvy, vráti Spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby, vrátane nákladov na doručenie s výhradou bodu 9.8. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa až do prevzatia Tovaru späť alebo doručenia Spotrebiteľa dôkazu o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 • 9.8 Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Tovaru, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, nie je Predávajúci povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.
 • 9.9 Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď dobrovoľne odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí zaslať Tovar späť pred jej uplynutím. Tovar nám pošlite späť na adresu: Olza Logistic - Bolf.sk, ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná.
 • 9.10 Spotrebiteľ je povinný znášať priame náklady na vrátenie Tovaru.
 • 9.11 Spotrebiteľ môže využiť jednu z foriem vrátenia Tovaru ponúkanou Predávajúcim: zaslanie vrátenia tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty , kuriérskej spoločnosti Packeta a podobne. Podrobnosti a pokyny na odoslanie sú k dispozícii na webových stránkach www.bolf.sk Ak k dobrovoľnému odstúpeniu od zmluvy došlo po vystavení elektronickej faktúry, kupujúci obdrží elektronický dobropis, s čím súhlasí.
 • 9.12 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania Tovaru nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
 • 9.13 Predĺženie zákonnej lehoty na podanie vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a na vrátenie tovaru Predávajúcemu zo 14 dní na 30 dní je nárokom, ktorý nie je podmienkou pre uplatnenie zákonného práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vrátenie Tovaru Predávajúcemu uvedenému v kapitole VIII Pravidiel alebo v toto právo žiadnym spôsobom neobmedzuje.
 • 9.14 Príklad spôsobu konania pri práve Spotrebiteľa dobrovoľne odstúpiť od zmluvy, je popísaný v záložke Obchodu s názvom „Výmeny a vrátenie tovaru“, ktorá je venovaná iba vráteniu uvedenému v tejto kapitole Pravidiel.
 • 9.15 Spotrebiteľ nemá nárok na dobrovoľné odstúpenie od zmluvy v prípade zmlúv:
  • a. v rámci služby balenie Tovaru ako darček, ktoré v súlade s bodmi 4.11 – 4.13 kapitoly IV Pravidiel, boli plne splnené Predávajúcim s výslovným súhlasom Spotrebiteľa;
  • b. v ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  • c. v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený.

X. Reklamácie týkajúce sa Tovarov a záruka

 • 10.1 Predávajúci je povinný dodávať Tovar bez vád a je zodpovedný voči Zákazníkovi, ktorý je Spotrebiteľom za fyzické alebo právne vady Tovaru zakúpeného so zmluvou (zárukou) za podmienok stanovených v Občianskom zákonníku a zákone o právach spotrebiteľa. Zodpovednosť Predávajúceho v rámci záruky je vylúčená vo vzťahu k Zákazníkom, ktorí nie sú Spotrebiteľmi.
 • 10.2 Reklamáciu zakúpeného Tovaru je možné uplatniť napríklad: e-mailom na adresu (info@bolf.sk) alebo písomne listom na adresu: BOLF Sp. z o.o. Sp. k.., Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná.
 • 10.3 Predávajúci odporúča pri uplatnení reklamácie uviesť kontaktné údaje zákazníka, presne popísať dôvody reklamácie a požiadavky voči Predávajúcemu, a ak je to možné, priložiť doklad o predaji alebo jeho fotokópiu.
 • 10.4 Predávajúci sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 14 dní odo dňa jej prijatia. Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o vykonaných úkonoch a výsledku reklamácie.
 • 10.5 Zákazník, ktorý uplatní práva zo záruky, je povinný doručiť vadnú vec na náklady Predávajúceho na adresu:
  • a. dať Tovar, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny, k dispozícii Predávajúcemu s cieľom jeho vyzdvihnutia alebo
  • b. v prípade odstúpenia od zmluvy bezodkladne vrátiť Tovar na náklady Predávajúceho na adresu:
   Olza Logistic - Bolf.sk
   ul. Súľov 46
   01352 Súľov-Hradná
 • 10.6 Na umožnenie prevzatia Tovaru Predávajúcemu môže Zákazník použiť jeden z dvoch bezplatných, verejne dostupných formulárov, ktoré Predávajúci ponúka na vrátenie Tovaru v rámci reklamácie: 1) odoslanie zásielky kuriérskou službou alebo vo vybranej pobočke Packety ; 2) odoslanie zásielky v akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.Podrobnosti ohľadom vyššie uvedených foriem vrátenia Tovaru sú dostupné na webových stránkach Obchodu v záložke Reklamácie. Využitie iných foriem vrátenia Tovaru v rámci reklamácie, vrátane dobierky, je Zákazníkom povolené len po predchádzajúcej dohode takejto formy vrátenia Tovaru so zástupcom Predávajúceho na tel.č. 0 412 302 911. Vyššie uvedené platí primerane pre vrátenie Tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy na základe ustanovení o záruke.
 • 10.7 V prípade oprávnenej reklamácie náklady na výmenu alebo opravu vrátane nákladov na dopravu súvisiacich s reklamáciou znáša Predávajúci.
 • 10.8 Predávajúci neposkytuje v reklamačnom poriadku možnosť mimosúdneho riešenia sporu.
 • 10.9 Bolf Sp. z o. o. sp.k. nie je výrobcom Tovarov. Výrobca zodpovedá zo záruky na predaný Tovar za podmienok a po dobu uvedenú v záručnom liste. Ak je v záručnom liste takáto možnosť uvedená, môže Zákazník uplatniť svoje nároky zo záruky priamo v autorizovanom servise, ktorého adresa je uvedená v záručnom liste.
 • 10.10 Ak bude reklamácia uznaná po vystavení elektronickej faktúry, obdrží kupujúci elektronický dobropis, s čím súhlasí.

XI. Reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb.

 • 11.1 Bolf Sp. z o. o. sp.k. podniká kroky na zabezpečenie riadneho fungovania Obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva zo súčasných technických znalostí, a zaväzuje sa v primeranom čase odstrániť akékoľvek nezrovnalosti nahlásené Zákazníkmi;
 • 11.2 Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti Bolf Sp. z o. o. sp.k. akékoľvek nezrovnalosti alebo prerušenia fungovania webových stránok Internetového obchodu;
 • 11.3 Nezrovnalosti súvisiace s fungovaním Obchodu môže Zákazník nahlásiť písomne na adresu: BOLF Sp. z o.o. Sp. k.., Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná., e-mailom na adresu: info@bolf.sk alebo pomocou kontaktného formulára;
 • 11.4 Zákazník v reklamácii uvedie svoje meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, druh a dátum výskytu nezrovnalostí súvisiacich s fungovaním Obchodu;
 • 11.5 Bolf Sp. z o.o. Sp.k. sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 14 dní, a ak by to nebolo možné, v tejto lehote informovať zákazníka, kedy bude reklamácia posúdená.

XII. Záverečné ustanovenia

 • 12.1 Bolf Sp. z o. o. sp.k. je vlastníkom všetkých produktových fotografií, grafiky, log a má k nim plné autorské práva. Bolf Sp. z o. o. sp.k. má tiež príslušné licencie na použitie fotografií použitých na vytváranie reklamných banerov. Ich kopírovanie, spracovanie, zdieľanie a zverejňovanie, ako aj ich používanie na predajné účely je zakázané a môže mať za následok trestné sankcie. Bolf Sp. z o. o. sp.k. nedovolí ich používanie, šírenie a distribúciu bez vedomia a písomného súhlasu pod hrozbou nárokov za porušenie autorských práv a krádeže duševného vlastníctva;
 • 12.2 Riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi Bolf Sp. z o. o. sp.k. a Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, podlieha príslušným súdom v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.
 • 12.3 Riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi Bolf Sp. z o. o. sp.k., ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu a Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, podlieha súdom príslušným podľa sídla Bolf Sp. z o. o. sp.k.
 • 12.4 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.524/2013 z 21. mája 2013 o internetovom systéme riešenia spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (Nariadenie o ODR v spotrebiteľských sporoch) (Úradný vestník EÚ.L č. 165, s. 1), Zákazníci majú právo riešiť spory s podnikateľmi uzatvárajúcimi online kúpne zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb mimosúdnym spôsobom prostredníctvom internetovej platformy EÚ. Sťažnosť je možné podať na formulári dostupnom na: https://ec.europa.eu/consumers/odr E-mailová adresa Bolf Sp. z o. o. sp.k. pre účely tohto postupu je to info@bolf.sk.
 • 12.5 Zákazník, ktorý je spotrebiteľom zo Slovenskej republiky, má právo posudzovať sťažnosti a uplatňovať nároky: 1) prostredníctvom sprostredkovateľskej činnosti vojvodských inšpektorov obchodnej inšpekcie, 2) pred stálymi spotrebiteľskými rozhodcovskými súdmi pri vojvodských inšpektoroch obchodnej inšpekcie.
 • 12.6 Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Pravidlá, sa použijú ustanovenia poľského práva, vrátane Občianskeho zákonníka, Zákona o právach spotrebiteľov, Zákona o poskytovaní elektronických služieb, Zákona o autorských právach a súvisiacich právach a iných príslušných ustanovení poľského práva.
 • 12.7 Zmluvné strany vylučujú aplikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
pixel