Všeobecné obchodné podmienky 20.05.2019

Obchodné podmienky pre objednávky vytvorené do 25.05.2018 sú dostupné tu


Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu bolf.sk platné od 25.05.2018

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
Bolf Sp. z o.o. Sp.k.
so sídlom: ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polsko
identifikačné číslo: 360003583
zapísanej v obchodnom registry vedenom: Obvodný Súd v meste Zielona Gora, oddiel: Zemského Súdneho Registra
pod č. KRS: 0000529285, DIČ:PL9291861928, IČO:360003583.
Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese: www.bolf.sk Zodpovedný vedúci: Milan Bolf

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • 1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti, so sídlom ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Poľsko, identifikačné číslo: 360003583, zapísanej v obchodnom registri vedenom: Obvodný Súd v meste Zielona Góra, oddiel: zemského Súdneho Registra (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.bolf.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
 • 1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 • 1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 • 1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 • 1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 • 2.1 2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • 2.2 ri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • 2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 • 2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 • 2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 • 2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • 3.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie č. 102/2014 Z. z. Občianskeho zákonníka sa nepoužije.3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • 3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • 3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • 3.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • 3.4.1 objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • 3.4.2 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • 3.4.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
 • 3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcím je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
 • 3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 • 3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 • 3.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.
 • 3.9 Zákazník si môže u Predávajúceho v rámci Objednávky Tovar súčasne objednať službu Darčekové balenie. Cena tejto služby je viditeľná v objednávkovom formulári a je hradená Zákazníkom. Pre objednávku tejto služby Zákazník zvolí príslušné pole v objednávkovom formulári.
 • 3.10 Pokiaľ Pravidlá nestanovia inak, na potreby zmluvy o poskytnutú službu Darčekové balenie sa uplatňujú ustanovenia o spôsobe a čase uzavretia kúpnej zmluvy a vzájomných práv a povinností zmluvných strán tejto zmluvy.
 • 3.11 Objednaním služby Darčekové balenie Zákazník súhlasí s jej realizáciou pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stanovené v článku V Pravidiel a berie na vedomie, že po vykonaní vyššie uvedené služby už nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uvedenej v článku V Pravidiel

IV. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: v hotovosti na dobierku doručovacej službe;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: Bankový účet: SK0583300000002201223525 - FIO banka, vedený spoločnosťou Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (Ďalej len "účet predávajúceho");
  bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal, PayU;

 • 4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • 4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 • 4.4 V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • 4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby (číslo objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 • 4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 • 4.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 • 4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci Bolf Sp. z o.o. Sp.k. je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle elektronický na emailovú adresu uvedenú v objednávke.
 • 4.9 Cena zásielky:
 • Platba vopred bankovým príkazom alebo prostredníctvom PayPal, PayU
  pro objednávky v hodnotě nad 699kč
  Slovenská pošta prevod - zadarmo!
  GLS prevod - zadarmo!
  pre objednávky v hodnote do 74,99€
  Slovenská pošta prevod - 3,95€!
  GLS prevod - 3,95€!
  Platba v hotovosti na dobierku doručovacej službe:
  pre objednávky v hodnote nad 75€
  Slovenská pošta na dobierku -zadarmo!
  GLS na dobierku - zadarmo!
  pre objednávky v hodnote do 74,99€
  Slovenská pošta na dobierku - 4,95€!
  GLS na dobierku - 4,95€!
  Vaša objednávka bude odoslaná na adresu, ktorú ste uviedli ako doručovaciu adresu.
  Zásielky vám doručí Slovenská pošta alebo GLS do 48H (pracovných dní) od podania balíka

V. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • 5.1 Ak bola kúpna zmluva uzatvorená na diaľku, má kupujúci právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30-tich dní odo dňa prijatia tovaru.
 • 5.2 Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktorý kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne súhlasil s kvalitatívnymi požiadavkami a nebol vadný. Tlačivo na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a tlačivo na vrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu.
 • 5.3 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v lehote 30 dní bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu a bez vzniku akýchkoľvek nákladov s výnimkou nákladov uvedených v bode.
 • 5.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy: a) pre kúpnu zmluvu začína plynúť vo chvíli doručenia tovaru do vlastníctva spotrebiteľa alebo poverenej tretej osoby inej ako prepravcu a v prípade kúpnej zmluvy na väčší počet vecí dodávaných samostatne, po jednotlivých častiach alebo po jednotlivých šaržiach - od prevzatia poslednej veci, časti alebo šarže, b) pre inú zmluvy - od dátumu uzatvorenia zmluvy.
 • 5.5 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy odoslaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (poštou, faxom, e-mailom, použitím vzorového formulára z webových stránok e-shopu, odoslaním vyhlásenie na webové stránky e-shopu). Adresné údaje: olzalogistik-Bolf.sk, P.O.BOX č.41, 02201 Čadca, tel: 057 23 99 522, (Pon-Pia, 8-16 hod.), E-mailová adresa: info@bolf.sk. Pre dodržanie lehoty stačí poslať vyhlásenie pred jej uplynutím.
 • 5.6 Na účely týchto Pravidiel a prevádzkovanie e-shopu sa "odstúpením od zmluvy" rozumie tiež "vrátenie".
 • 5.7 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zmluva považovaná za neplatnú.
 • 5.8 Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, a to vrátane nákladov na doručenie tovaru, ustanovením 5.8. Predávajúci vráti platbu za použitia rovnakého platobného kanála, aký použil Spotrebiteľ, ak si Spotrebiteľ výslovne nedojednal iný spôsob vrátenia, ktorý pre neho nie je spojený so žiadnymi nákladmi. Predávajúci môže odmietnuť vrátiť prostriedky získané od spotrebiteľa až do okamihu, kedy dostane tovar späť alebo obdrží od Spotrebiteľa potvrdenie o jeho odoslaní, podľa toho, čo nastane skôr.
 • 5.9 Pokiaľ si Spotrebiteľ zvolil formu doručenia inú ako najlacnejšie ponúkanú Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady.
 • 5.10 Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu okamžite, najneskôr však do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pre dodržanie lehoty stačí vrátiť tovar pred jej uplynutím. Tovar nám môžete poslať na adresu: olzalogistik-Bolf.sk, P.O.BOX č.41, 02201 Čadca.
 • 5.11 Spotrebiteľ je povinný uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením tovaru.
 • 5.12 Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty veci v dôsledku jej použitia spôsobom prekračujúcim hranice pre stanovenie charakteristiky, vlastností a použitie veci.
 • 5.13 Zákonnú lehotu na odstúpenie od kúpnej zmluvy a na vrátenie tovaru Predávajúci predlžuje zo 14 dní na 30 dní, právo Predávajúceho nijako neobmedzuje zákonné právo Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 • 5.14 Spotrebiteľ nemá nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade služby Darčekové balenie podľa bodu 3.9 článku III Pravidiel a v prípade zmlúv, pri ktorých je predmetom plnenia neprefabrikovaný výrobok vyrobený podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo slúžiace na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.

VI. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 • 6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • 6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 • 6.3 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • 6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 • 6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 • 6.6 Doručovanie objednaného tovaru zaisťuje Slovenská pošta a GLS, a to priamym doručením tovaru zákazníkovi. Doručovacie náklady sú uvedené na nasledujúcich webových stránkach (kliknite)

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 • 7.1 Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.
 • 7.2 Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • 7.3 Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).
 • 7.4 Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej tiež len „reklamační poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia zoznámiť.
 • 7.5 Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zachádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.

VIII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 • 8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 • 8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi.
 • 8.3 Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@bolf.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 • 8.4 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 • 8.5 Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Bolf Sp. z o.o. Sp.k. so sídlom ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Poľsko, identifikačné číslo: 360003583 vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 • 9.1 Totožnosť a kontaktné údaje správcu
 • 9.1.1 Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Bolf Sp. Z o.o. Sp.k., so sídlom ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Poľsko, identifikačné číslo: 360003583, zapísaná v obchodnom registri vedenom Obvodný Súd v meste Zielona Góra, oddiel: Zemského Súdneho Registra, (ďalej len "správca").
 • 9.1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Olzalogistik-Bolf.sk/Bolf Sp z o.o. Sp.k., P.O.BOX č.41, 02 201 Čadca, adresa elektronickej pošty info@bolf.sk, telefón 057 23 99 522.
 • 9.1.3 Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: Justyna Krupa, adresa elektronickej pošty: justyna@kancelaria-domagala.eu.
 • 9.2 Právny základ spracovanie osobných údajov
 • 9.2.1 Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
 • a. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
 • b. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 9.3 Účel spracovania osobných údajov
 • 9.3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
 • 9.3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.
 • 9.4 Doba uloženia osobných údajov
 • 9.4.1 Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • 9.5 Ďalší príjemcovia osobných údajov
 • 9.5.1 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:
  - Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie dotazníka spokojnosti),
  - IAI shop (prevádzkovateľ eshopového systému),
  - Azet - Ringier Axel Slovakia, a.s. (spracovanie emailu pre zasielanie reklamy),
  - Slovenská pošta, a.s. (poštový doručovateľ, kuriérska spoločnosť),
  - GLS (poštový doručovateľ, kuriérska spoločnosť)
  - olzalogistic.com s.r.o. (poštový doručovateľ, kuriérska spoločnosť)
 • 9.5.2 Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
 • 9.5.3 Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 • 9.6 Práva dotknutej osoby
 • 9.6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • 9.6.2 Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • 9.6.3 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.
 • SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 9.7 Základné zhrnutie
 • 9.7.1 Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Bolf Sp. z o.o. Sp.k. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie..
 • 9.8 Totožnosť a kontaktné údaje správcu
 • 9.8.1 Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Bolf Sp. Z o.o. Sp.k, so sídlom ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Poľsko, identifikačné číslo: 360003583, zapísaná v obchodnom registri vedenom: Obvodný Súd v meste Zielona Góra, oddiel: Zemského Súdneho Registra, (ďalej len "správca").
 • 9.8.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Olzalogistic-Bolf.sk/Bolf Sp. z o.o. Sp.k., P.O.BOX č.41, 02 201 Čadca, adresa elektronickej pošty info@bolf.sk, telefón 057 23 99 522.
 • 9.8.3 Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: Justyna Krupa, adresa elektronickej pošty: justyna@kancelaria-domagala.eu
 • 9.9 Právny základ spracovania osobných údajov
 • 9.9.1 Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
 • 9.10 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • 9.11 Doba uloženia osobných údajov
 • 9.11.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky od využitia akékoľvek služby v eshope, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 • 9.12 Ďalší príjemcovia osobných údajov
 • 9.12.1 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcov a Heureka.sk, Palác Syner, ul. Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, Česká Republika. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť zaslaním e-mailovej správy na: admin@bolf.com
 • 9.12.2 Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 • 9.13 Práva dotknutej osoby
 • 9.13.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • 9.13.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: písomne alebo e-mailovej podobe cez webovú stránku www.bolf.sk alebo priamo na e-mailovú adresu info@bolf.sk.
 • 9.13.3 Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • 9.13.4 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.
 • 9.13.5 Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

X. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

 • 10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 • 10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 • 10.3 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov.
 • 10.4 Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete alebo rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú konkrétnu webovú stránku, a umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom.
 • 10.5 V tejto súvislosti sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov.
 • 10.6 Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, a nepoužívajú sa ani tzv. cookies relácie, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu alebo systémy na sledovanie používateľov.

XI. DORUČOVANIE

 • 11.1 Môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • 12.2 S účinnosti od 1. 2. 2016 má spotrebiteľ právo využiť tzv. Mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Subjektom mimosúdneho konania je v prípade internetového obchodu Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 • 12.3 Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 • 12.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 • 12.5 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • 12.6 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Adresa pre vrátenie tovaru: Olzalogistic-Bolf.sk/Bolf Sp. z o.o. Sp.k., P.O.BOX č.41, 02 201 Čadca, žiadame o odoslanie zásielok poštou. Zo skúsenosti vieme, že zásielky odoslané konkurenčnou službou budú automatický odmietnuté. Za pochopenie ďakujeme. Adresa elektronickej pošty info@bolf.sk, telefón: CZ 057 23 99 522
pixel