Autorské práva

@Copyright Spoločnosť Bolf s ručením obmedzeným je vlastníkom všetkého obsahu zverejneného na stránke www.bolf.sk, vrátane najmä produktových fotografií, grafiky a loga, a má k nim plné autorské práva, ktoré sú chránené v súlade s ustanoveniami zákona zo 4. februára, 1994 o autorskom práve a právach súvisiacich. Bolf Sp. z o.o. má tiež príslušné licencie na používanie obrázkov použitých na vytváranie bannerových reklám. Bolf Sp. z o.o. neumožňuje akékoľvek použitie týchto diel, najmä ich použitie, kopírovanie, šírenie alebo šírenie, bez vedomia a predchádzajúceho písomného súhlasu Bolf Sp. z o.o. pod hrozbou podania náležitých nárokov na porušenie autorských práv a postúpenia veci na trestné stíhanie. Kopírovanie, spracovanie, zdieľanie a publikovanie, ako aj používanie na predajné účely, vcelku alebo čiastočne, akýchkoľvek diel, ktoré sú predmetom práv Bolf Sp. z o.o. je zakázané a môže mať za následok sankcie podľa občianskeho a trestného práva.
pixel