PODMIENKY SÚŤAŽE

PODMIENKY SÚŤAŽE
„ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA”

§ 1.

 • 1.1 Tieto podmienky stanovujú zásady a podmienky Súťaže „ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA”, práva a povinnosti Organizátora a Účastníkov Súťaže.
 • 1.2 Súťaž nie je akciovou lotériou v zmysle článku 2 ods. 1 bod 10 zákona z 19. novembra 2009 o hazardných hrách (Z. z. PR 2019 pol. 847) a nepodlieha úpravám, ktoré stanovuje vyššie uvedený zákon ani príslušné nariadenia k tomuto zákonu.
 • 1.3 Organizátor vyhlasuje, že Súťaž je organizovaná v rámci sociálnej siete Facebook.com, nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani vedená službou Facebook, ani inými s ňou previazanými službami. Služba Facebook priamo nepomáha realizovať ani viesť Súťaž, nemá žiadnu zodpovednosť voči Účastníkom v súvislosti s účasťou na Súťaži, ktorú organizuje Organizátor. Údaje získané v súvislosti so Súťažou sú odovzdané Organizátorovi a budú použité na realizáciu Súťaže.

§ 2.

 • Pojmy použité v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:
 • 2.1 Organizátor – spoločnosť „Bolf Sp. z o.o. Sp.k.“ so sídlom v meste Zielona Góra, zapísaná pod číslom KRS: 0000529285 do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom Zielona Góra – 8. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, IČ DPH: PL9291861928, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Poľsko;
 • 2.2 Súťaž – súťaž „ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA” organizovaná v súlade s týmito Podmienkami;
 • 2.3 Podmienky – tieto podmienky Súťaže;
 • 2.4 Účastník/Účastník Súťaže – fyzická osoba spĺňajúca požiadavky stanovené Podmienkami, ktorá sa zúčastňuje Súťaže;
 • 2.5 Súťažná práca – príspevok obsahujúci odpoveď na otázku: Prečo máte radi nákupy v Bolf.SK;
 • 2.6 Prihlásenie – zverejnenie Súťažnej práce pod súťažným príspevkom na profile značky BOLF na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/www.bolfSK v lehote stanovenej Podmienkami.

§ 3.

 • 3.1 Súťaž je organizovaná prostredníctvom internetu.
 • 3.2 Súťaž bude prebiehať od 27. novembra 2020 do 30. novembra 2020.
 • 3.3 Súťaž bude vyhodnotená do 02.12.2020.
 • 3.4 Súťaž sa koná na území Poľskej republiky.

§ 4.

 • 4.1 Predtým, ako sa Účastník prihlási do Súťaže, musí sa oboznámiť s Podmienkami. Účastník Súťaže prihlásením sa do Súťaže vyhlasuje, že sa oboznámil s Podmienkami a súhlasí so všetkými ustanoveniami a zásadami, ktoré sú v Podmienkach uvedené.
 • 4.2 Súťaže sa nesmú zúčastniť: Organizátor, zamestnanci a spolupracovníci Organizátora, ako aj členovia najbližšej rodiny týchto osôb (tzn. partneri, deti, rodičia a súrodenci).
 • 4.3 Súťaže sa môžu zúčastniť výhradne iba fyzické osoby, ktoré v momente začatia súťaže majú 18 rokov.

§ 5.

 • Účastník sa prihlasuje do Súťaže zverejnením v komentári k objednávke, zloženej od 27 novembra do 23:59 30 novembra, odpovede na otázku: „Prečo máte radi nákupy v BOLF.SK?“ (vyhráva najoriginálnejšia odpoveď).

§ 6.

 • 6.1 Každý Účastník môže prihlásiť ľubovoľný počet Súťažných prác.
 • 6.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí porušujú ustanovenia Podmienok, nespĺňajú požiadavky stanovené Podmienkami, alebo ktorých prihláška nespĺňa požiadavky stanovené Podmienkami.
 • 6.3 Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť cenu, ak Súťažné práce nebudú spĺňať jeho očakávania, ako aj právo hocikedy ukončiť Súťaž bez uvedenia príčiny.

§ 7.

 • 7.1 Nad správnym priebehom Súťaže dohliada súťažná komisia vybraná Organizátorom (ďalej len: „Komisia”).
 • 7.2 Súťažné práce bude hodnotiť Komisia.
 • 7.3 Komisia bude pri hodnotení Súťažných prác zohľadňovať kreativitu, všeobecné estetické podmienky práce, ako aj zhodu práce so značkou BOLF
 • 7.4 Komisia si zachováva plnú slobodu pri výbere výhercov Súťaže. Výber výhercov Súťaže bude z povahy samotnej Súťaže založené na subjektívnom hodnotení členov Komisie.

§ 8.

 • 8.1 Spomedzi Súťažných prác, ktoré budú spĺňať podmienky Súťaže, Komisia vyberie 1 (jednu) Súťažnú prácu, ktorá bude ocenená.
 • 8.2 Súťažnou cenou pre Účastníka, ktorého Súťažnú prácu vyberie Komisia, ďalej len: „Výherca“, je vecná cena vo forme elektrickej kolobežky s hodnotou 178 € s DPH.
 • 8.3 K hodnote Ceny bude pripočítaná dodatočná peňažná cena vo výške paušálnej dane z príjmu fyzických osôb z titulu výhry v Súťaži, a to vo výške 10 % hodnoty vecnej ceny. Výherca súhlasí, že mu nebude vyplatená suma dodatočnej peňažnej ceny, ale že bude určená na uhradenie príslušnej dane z príjmu fyzických osôb z titulu výhry v Súťaži.
 • 8.4 Organizátor, ako Platca paušálnej dane z príjmov fyzických osôb, pred vydaním Súťažnej ceny Výhercovi, vypočíta, strhne a odvedie príslušnému daňovému úradu paušálnu daň z príjmu fyzických osôb z titulu výhry v Súťaži.
 • 8.5 Súťažné ceny poskytuje Organizátor.
 • 8.6 Ceny nemôžu byť zmenené na iné vecné ceny, služby, ani na peňažný ekvivalent.
 • 8.7 Výsledky Súťaže, tzn. výber jednej Súťažnej práce Komisiou, budú zverejnené do 18.novembra 2020 na profile značky BOLF na sociálnej sieti Facebook:  https://www.facebook.com/www.bolfSK
 • 8.8 Výherca bude informovaný prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej boli zverejnené Súťažné práce.
 • 8.9 Na profile značky BOLF na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/www.bolfSK pri oznámení výsledkov Súťaže bude zverejnená e-mailová adresa: marketing@bolf.sk, a informácia, že Výherca je povinný v priebehu 48 hodín, plynúcich od momentu zverejnenia výsledkov na profile značky BOLF na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/www.bolfSK, skontaktovať sa s Organizátorom zaslaním správy na uvedenú e-mailovú adresu, a potvrdiť svoju účasť na Súťaži, s cieľom doplniť formality súvisiace s účasťou na Súťaži a so zaslaním ceny.
 • 8.10 V prípade, ak Výherca v lehote, o ktorej hovorí ods. 10, nezašle príslušnú správu, Komisia môže rozhodnúť o udelení Ceny inému Účastníkovi.
 • 8.11 V prípade, ak nebude možné skontaktovať sa s Výhercom, Komisia môže rozhodnúť o udelení Ceny inému Účastníkovi.
 • 8.12 Ak Účastník Súťaže uvedenie nepravdivé alebo nekompletné údaje, môže to byť dôvod odmietnutia vydania Ceny danému Účastníkovi. V takom prípade môže Komisia rozhodnúť o udelení Ceny inému Účastníkovi.
 • 8.13 V prípadoch, o ktorých hovoria ods. 11 – 13 Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť danú Cenu.
 • 8.14 Výherca je povinný správne vyplniť a zaslať všetky dokumenty, ktoré mu zaslal Organizátor v súvislosti s účasťou na Súťaži, vykonať všetky činnosti nevyhnutné na prevzatie Ceny v súlade s platnou legislatívou a Podmienkami, v opačnom prípade stráca právo na Cenu.
 • 8.15 Výhra bude odoslaná víťazovi do 14 dní odo dňa vyhlásenia víťaza súťaže.
 • 8.16 Organizátor nezodpovedá za nemožnosť zaslania Ceny Výhercovi z príčin, za ktoré nezodpovedá.
 • 8.17 Účastník zúčastňujúc sa na Súťaži súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na predstavenie výsledkov Súťaže.

§ 9.

 • 9.1 Prihlásenie sa do Súťaže, v súlade s § 5 Podmienok, sa považuje za jednoznačné zloženie Účastníkom Súťaže vyhlásení, ktoré sú uvedené v Podmienkach a súhlas s Podmienkami.
 • 9.2 Účastník Súťaže prihlásením sa do Súťaže, v súlade s § 5 Podmienok, vyhlasuje a zaručuje, že má výhradné osobné a majetkové autorské práva na zverejnenie Súťažnej práce, čo sa týka celku ako ja jednotlivých prvkov, a Súťažná práca je výsledkom jeho originálnej tvorivosti s individuálnym charakterom a neporušuje práva tretích osôb.
 • 9.3 Účastník Súťaže prihlásením sa do Súťaže, v súlade s § 5 Podmienok, si je vedomý, že Súťažná práca bude zverejnená na profile značky BOLF na sociálnej sieti Facebook a Instagram, a súhlasí s tým.
 • 9.4 Účastník vyhlasuje, že ním prihlásené Súťažné práce neobsahujú obsah, ktorý poručuje právo alebo je v rozpore s dobrými zvykmi, predovšetkým, že tento obsah neporušuje práva tretích osôb, nenabáda k násiliu, netolerancii, neobsahuje vulgarizmy, ani obsah, ktorý obsahuje reklamné prvky tretích strán.
 • 9.5 Organizátor za umožnenie Účastníkovi zúčastniť sa na Súťaži, bezplatne získava od Účastníka právo používať na zásade nevýhradnej licencie, časovo a územne neobmedzenej, týkajúcej sa Účastníkom prihlásených Súťažných prác, ktoré sa považujú za diela v zmysle zákona z 4. februára 1994 o autorskom práce a súvisiacich právach (Z. z. PR 2018 pol 1191 v znení neskorších predpisov) s cieľom realizovať Súťaž nasledujúcimi spôsobmi použitia: a) v rozsahu vytvárania a kopírovania diela ľubovoľnou technikou (tlač, reprografia, magnetický zápis a digitálne techniky), b) v rozsahu používania originálu alebo exemplármi, zavedením na trh, požičanie alebo prenájom originálu alebo exemplárov, c) v rozsahu šírenia diela verejným vystavovaním, zobrazovaním, premietaním, ako aj vysielaním a opätovným vysielaním, a tiež v rozsahu verejného sprístupňovania diela takým spôsobom, aby mohol mať každý k nemu prístup v ľubovoľnom mieste a čase.
 • 9.6 Organizátor, konajúc na základe článku 921 § 3 zákona z 23. apríla 1964 o Občianskom zákonníku (Z. z. PR 2019 pol. 1145) si vyhradzuje, že v momente vydania Cien Výhercom Súťaže, získava majetkové autorské práva a súvisiace práva na ocenené Súťažné práce, vo všetkých oblastiach používania, ktoré sú vymenované v článku 50 zákona o autorskom práve a súvisiacich právach, bez akéhokoľvek územného či časového či kvantitatívneho obmedzenia, čo predovšetkým zahŕňa nasledujúce oblasti použitia: a) v rozsahu vytvárania a kopírovania diela ľubovoľnou technikou (tlač, reprografia, magnetický zápis a digitálne techniky), b) v rozsahu používania originálu alebo exemplármi, zavedením na trh, požičanie alebo prenájom originálu alebo exemplárov, c) v rozsahu šírenia diela verejným vystavovaním, zobrazovaním, premietaním, ako aj vysielaním a opätovným vysielaním, a tiež v rozsahu verejného sprístupňovania diela takým spôsobom, aby mohol mať každý k nemu prístup v ľubovoľnom mieste a čase.
 • 9.7 Účastník vyhlasuje, že sa oboznámil s cieľmi a účelmi, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach, na ktoré budú ocenené Súťažné práce použité, a súhlasí s takým používaním Súťažných prác Organizátorom. Keď to bude nevyhnutné, Účastník Súťaže, na požiadanie Organizátora, podpíše príslušné vyhlásenia alebo dohody potvrdzujúce prenesenie autorských práv na prihlásené Súťažné práce.
 • 9.8 Vzhľadom na to, že výsledkom účasti na Súťaži môže byť udelenie Účastníkovi Ceny v súlade so zásadami, ktoré sú opísané v Podmienkach, z titulu udelenia licencie alebo prenesenia autorských práv, Účastník nemá právo na žiadnu dodatočnú odmenu.
 • 9.9 Účastník Súťaže je plne zodpovedný za všetky škody v prípade, ak vyhlásenie, o ktorom hovorí tento paragraf, bude nepravdivé, a tiež za všetky škody, ktoré vzniknú Organizátorovi v súvislosti s neúčinným alebo chybným poskytnutím licencie alebo autorských práv Organizátorovi na používanie Súťažných prác. Ak sa po poskytnutí Organizátorovi licencie alebo autorských práv na používanie Súťažných prác preukáže, že existujú akékoľvek právne chyby, ťarchy alebo nároky tretích osôb, Účastník Súťaže je povinný oslobodiť Organizátora od všetkých s tým súvisiacich nárokov tretích osôb, napraviť všetky škody spôsobené Organizátorovi kvôli týmto chybám, ťarchám či nárokom, a okrem toho – na požiadanie Organizátora – zložiť verejné vyhlásenie v predmetnej veci.
 • 9.10 Účastník Súťaže sa zaväzuje, že ako autor Súťažnej práce nebude voči Organizátorovi vyvodzovať svoje osobné autorské práva.
 • 9.11 Organizátor má právo preložiť, prispôsobiť, zmeniť rozloženie alebo zaviesť akékoľvek iné zmeny v Súťažnej práci a použiť Súťažnú prácu všetkými spôsobmi, o ktorých hovoria tieto Podmienky so všetkými, Organizátorom vykonanými, zmenami Súťažnej práce.

§ 10.

 • 10.1 Účastník Súťaže má Právo skladať reklamácie týkajúce sa spôsobu realizácie Súťaže na e-mailovú adresu:  marketing@bolf.sk v lehote 3 dní od dňa vyhlásenia výsledkov Súťaže.
 • 10.2 V písomnej reklamácii musia byť uvedené: meno, priezvisko, adresa pobytu Účastníka Súťaže, ako aj presný opis a opodstatnenie reklamácie.
 • 10.3 Reklamácie posúdi Komisia v priebehu 14 dní od dňa ich prijatia Organizátorom.
 • 10.4 V predmete reklamácií je rozhodnutie Komisie konečné a záväzné.
 • 10.5 O posúdení zloženej reklamácie bude Účastník Súťaže informovaný elektronicky, tzn. zaslaním správy na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii.

§ 11.

 • 11.1 Osobné údaje Účastníkov Súťaže budú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, ako aj v súlade s inými platnými predpismi o ochrane osobných údajov.
 • 11.2 Správcom osobných údajov Účastníkov je Organizátor.
 • 11.3 Osobné údaje Účastníkov budú spracúvané výhradne iba na účely súvisiace s realizáciou a ukončením Súťaže, ako aj s vyhlásením výsledkov a udelením Súťažných cien. Osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikovať konkrétne osoby, nebudú spracúvané dlhšie než je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov a účelov spracúvania. Osobné údaje nebudú odovzdané do žiadneho tretieho štátu ani žiadnej medzinárodnej organizácii, nebudú používané na prijímanie rozhodnutí založených na automatizovanom spracúvaní údajov.
 • 11.4 Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, a Účastník má právo na prístup k ním uvedeným informáciám, ktoré predstavujú osobné údaje, právo na ich opravenie, doplnenie, odstránenie, ako aj právo na obmedzenie ich spracúvania, právo podať námietku voči spracúvaniu, ako aj právo preniesť svoje osobné údaje. Okrem toho má Účastník v ľubovoľnej chvíli právo zrušiť svoj súhlas so spracúvaním údajov, bez ovplyvnenia legálnosti spracúvania pred zrušením tohto súhlasu. Tiež má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.
 • 11.5 Keď chcete Účastník využiť vyššie uvedené práce, môže sa obrátiť na správcu píšuc na e-mailovú adresu:   marketing@bolf.sk alebo na inšpektora ochrany osobných údajov píšuc na e-mailovú adresu: iod@bolf.com.
 • 11.6 Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, avšak v prípade, ak daná osoba nevyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov, nemôže sa Súťaže zúčastniť.
 • 11.7 Prihlásením sa do Súťaže, v súlade s § 5 Podmienok, Účastník súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so zásadami, ktoré sú stanovené Podmienkami, ako aj so zverejnením svojich osobných údajov (meno, priezvisko, miesto pobytu) na webových stránkach Organizátora, ako aj na profiloch na sociálnych sieťach, v prípade, ak daný Účastník získa jednu z Cien.

§ 12.

 • 12.1 Tieto Podmienky sú dostupné v písomnej forme v sídle Organizátora a sú zverejnené na webovej stránke spôsobom, ktorý umožňuje získať, otvoriť a uložiť obsah podmienok s použitím IT zariadenia, ktoré používa Účastník, tzn. vo formáte html.
 • 12.2 Podmienky poskytovania elektronických služieb, vrátane technických požiadaviek, ktoré sú nevyhnutné na používanie IT systémov, prostredníctvom ktorých je Súťaž vyhlásená: zariadenie s pripojením na internet.
 • 12.3 Účastník nesmie poskytovať, uvádzať obsah s nelegálnym charakterom.
 • 12.4 Organizátor sprístupňuje Účastníkovi prístup k aktuálnym informáciám o detailných ohrozeniach v súvislosti s používaním elektronických služieb na stránkach, na ktorých je Súťaž vyhlásená.
 • 12.5 Tieto Podmienky predstavujú jediný dokument, ktorý stanovuje zásady a podmienky Súťaže. Oznámenia, informácie a propagačno-reklamné materiály súvisiace so Súťažou majú výhradne iba informatívny charakter.
 • 12.6 Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť Súťaž skôr.
 • 12.7 Organizátor nezodpovedá za problémy s pripojením Účastníka na internet alebo za nemožnosť umiestnenia Súťažných prác Účastníkom v stanovenej lehote, v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami. Predĺženie lehoty na zverejňovanie Súťažných prác Účastníkmi je z týchto dôvodov vylúčené.
 • 12.8 Organizátor vylúči zo súťaže Súťažné práce, ktoré sú v rozpore z Podmienkami, obsahujú politickú alebo ideologické propagandu, vulgárny obsah, pornografiu, rasistický, xenofóbny obsah, obsah urážajúci tretie osoby alebo ich názor, obsahujúci násilie alebo iné prvky, ktoré sú v rozpore s právom, alebo ktoré môžu mať negatívny vplyv na renomé a imidž značky BOLF.
 • 12.9 Organizátor dodržiava príslušné predpisy o poskytovaní elektronických služieb.
 • 12.10 Uznanie jednotlivých ustanovení týchto Podmienok právom predpokladaným spôsobom za neplatné či neúčinné, neovplyvňuje platnosť či účinnosť ostatných ustanovení Podmienok. Ustanovenia, ktoré budú uznané za neplatné či neúčinné, budú nahradené platnými a účinnými ustanoveniami, ktorých obsah bude čo najbližší pôvodným ustanoveniam, ako aj v súlade s týmito Podmienkami. V záležitostiach, ktoré tieto Podmienky neupravujú, aplikujú sa príslušné predpisy legislatívy Poľskej republiky, predovšetkým príslušné predpisy občianskeho zákonníka, zákona o spotrebiteľských právach, zákona z 23. augusta 2007 o boji proti nekalým trhovým praktikám (Z. z. PR 2017 pol. 2070).
pixel