Darčekové poukážky - všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE OBJEDNÁVKU A POUŽITIE
DARČEKOVÝCH KARIET Bolf.sk - PRE INDIVIDUÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV

§ 1.

 • Pojmy použité v týchto nariadeniach znamenajú:
 • 1. vydavateľ darčekovej karty (ďalej len: vydavateľ) – "Bolf Sp. z o.o. so sídlom: Zielona Góra zapísaná v obchodnom registri vedenom: Obvodný Súd v meste Zielona Gora, oddiel: Zemského Súdneho Registra pod č. KRS: 0000529285, DIČ: 9291861928, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra;
 • 2. darčeková karta (ďalej len: Karta) - forma poukážky na doručiteľa vygenerovaná Vydavateľom vo forme číselno-písmenového kódu (napísaného v digitálnej podobe alebo fyzicky premietnutého do podoby karty), ktorý potvrdzuje právo jeho Používateľovi vymeniť peňažnú hodnotu priradenú k danej darčekovej karte za tovar s konkrétnym dátumom platnosti, s elektronicky pridelenou informáciou o hodnote Karty, s tým, že Karta nie je platobnou kartou ani nie je elektronickým peňažným prostriedkom v zmysle platnej legislatívy, najmä darčeková karta nepodlieha zákonu o dani z pridanej hodnoty, a teda Vydavateľ vydá Klientovi len doklad o vydaní Karty alebo ťarchopis; Kartu nie je možné použiť v inej predajni vydavateľa, ako je uvedené na karte;
 • 3. Zákazník – osoba, ktorá získava kartu od vydavateľa;
 • 4. Používateľ – každý držiteľ karty;
 • 5. použiteľná hodnota – priradená suma ku karte podľa výberu zákazníka do výšky ktorej môže používateľ nakupovať tovar ponúkaný na predaj Vydavateľom v príslušnom obchode Vydavateľa; hodnota kariet, ktoré môžete použiť v obchode Bolf.sk je: 20,00 €, 50,00 € alebo 100,00 €;
 • 6. obchod – internetový obchod prevádzkovaný na https://www.bolf.sk/, ktorý umožňuje použitie darčekovej karty;
 • 7. pravidlá obchodu – pravidlá internetového obchodu Bolf.sk sú dostupné na: Všeobecné obchodné podmienky;
 • 8. spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá vykonáva právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou, a fyzická osoba, ktorá vykonáva právny úkon priamo súvisiaci s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou, pričom z obsahu tohto úkonu vyplýva, že nemá tento úkon odbornú povahu, ktorá pre túto osobu vyplýva najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácii o hospodárskej činnosti CEIDG;
 • 9. transakcia – operácia vykonaná prostredníctvom darčekovej karty spočívajúca vo výmene Karty za tovar, pričom každú Kartu môže Používateľ použiť mnohokrát počas doby jej platnosti až do vyčerpania hodnoty danej Karty; po transakcii, ktorá vyčerpá hodnotu danej Karty, práva vyplývajúce z Karty zanikajú a jej Používateľ nemá voči Vydavateľovi žiadne nároky na jej získanie, najmä pokiaľ ide o sumu zaplatenú za jej získanie alebo hodnotu, ktorú má použiť.

§ 2.

 • Zakúpenie e-darčekovej karty
 • 1. Karty majú podobu číselno-písmenového kódu, ktorý je elektronickým nosičom hodnôt, ktoré sa majú použíť, vpísaného do grafického znázornenia Karty.
 • 2. Karta sa používa iba na vykonanie transakcie.
 • 3. Karta má stanovenú dobu platnosti, tj. hodnotu nahromadenú na Karte možno vymeniť za tovar len v období uvedenom na Karte. Darčeková karta je platná 12 mesiacov od dátumu jej zakúpenia zákazníkom. Po uplynutí doby platnosti, platnosť karty vyprší a jej používateľ nemá voči vydavateľovi žiadne nároky na získanie karty, najmä pokiaľ ide o sumu zaplatenú za jej získanie alebo hodnotu, ktorú má použiť.
 • 4. Vydavateľ karty nezodpovedá za chyby Zákazníka pri vytváraní / generovaní Karty, ktoré mali za následok jej doručenie nesprávnej osobe (napr. nesprávna e-mailová adresa Používateľa). Zákazník alebo Používateľ je oprávnený nahlásiť stratu alebo poškodenie Karty za účelom jej zablokovania. Karta je zablokovaná ihneď, najneskôr nasledujúci pracovný deň.
 • 5. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy Karty do 14 dní odo dňa doručenia Karty na adresu Užívateľa uvedenú Zákazníkom. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy Karty sa neuplatňuje v prípade použitia hodnôt nahromadených na Karte. Pre odstúpenie od zmluvy sa primerane použije obsah bodu VIII všeobecných obchodných podmienok, so zmenami vyplývajúcimi z tohto poriadku. Jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je možné podať formou e-mailu zaslaného na adresu Vystavovateľa: info@bolf.sk a nevyžaduje od klienta fyzické vrátenie Karty. V takom prípade dôjde k deaktivácii Karty bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď Vydavateľovi bola doručená správa o odstúpení Zákazníka od kúpnej zmluvy Karty.
 • 6. Zákazník odstúpením od kúpnej zmluvy Karty (t.j. zaslaním e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy Karty) ručí za to, že ju Používateľ nebude používať až do deaktivácie Karty. V prípade, že Používateľ použije Kartu v období medzi obdržaním e-mailu Zákazníka o odstúpení od kúpnej zmluvy Karty a jej deaktiváciou, bude Vydavateľ oslobodený od povinnosti vrátiť Zákazníkovi cenu zaplatenú za Kartu.

§ 3.

 • Podmienky využitia e-darčekovej karty
 • 1. Podmienkou odoslania Karty Používateľovi je, že zákazník ju dobije čiastkou hodnoty, ktorá má byť použitá..
 • 2. Vydavateľ nezodpovedá za následky nemožnosti uplatniť Kartu vyplývajúce z okolností, za ktoré nezodpovedá, najmä pokiaľ ide o uplynutie platnosti karty alebo príliš nízku hodnotu na to, aby mohla byť použitá vo vzťahu k cenám tovaru ponúkaného v obchode.
 • 3. Používateľ je zodpovedný za správne a bezpečné používanie Karty. Vydavateľ nezodpovedá za poškodenie alebo stratu Karty, ktorá nastala po doručení Karty Používateľovi.
 • 4. Vydavateľ karty nie je zmluvnou stranou právneho vzťahu medzi Používateľom a Zákazníkom.

§ 4.

 • 1. Kartu môže uplatniť len Používateľ, ktorý má v obchode zriadený zákaznícky účet a je v ňom prihlásený.
 • 2. Kartu si zákazník môže zakúpiť prostredníctvom aplikácie poskytnutej vydavateľom na www.bolf.sk .
 • 3. V prípade zakúpenia Karty je Zákazník povinný dodržať postup uvedený v žiadosti. Karta je k dispozícii len v elektronickej verzii.
 • 4. Zákazník je oprávnený prostredníctvom aplikácie nastaviť nasledovné parametre elektronickej karty: Nominálna hodnota karty (hodnota, ktorá sa má použiť), Údaje o Používateľovi (e-mailová adresa), dátum doručenia, individuálna textová správa pre Používateľa.

§ 5.

 • 1. Používateľ môže uplatniť iba Karty, ktoré si Zákazník predtým aktivoval, že im pripíše sumu hodnoty, ktorá sa má použiť.
 • 2. Karty nie je možné vymeniť za peniaze.
 • 3. Za účelom ochrany záujmov Zákazníka alebo Používateľa si Vydavateľ vyhradzuje právo dočasne zablokovať možnosť používania Karty na žiadosť Klienta alebo Používateľa.
 • 4. Používateľ uplatní darčekovú kartu zadaním jedinečného kódu darčekovej karty do priestoru jasne označeného pre používanie darčekových kariet: „Miesto na zadanie kódu” a jedinečný PIN kód. Hodnota košíka bude znížená o použiteľnú hodnotu zaznamenanú na darčekovej karte v deň nákupu. Uskutočnená transakcia sa rovná nákupu a podlieha zdaneniu.
 • 5. Nesprávne zadanie čísla PIN trikrát má za následok zablokovanie Karty. Kartu je možné odblokovať zavolaním na číslo zákazníckeho servisu Bolf.sk: 0 412 302 911. Darčeková karta je čitateľná len v elektronickom prostredí, t. j. každá transakcia podlieha overeniu jej prípustnosti a určeniu hodnoty, ktorá sa použije výlučne v obchode.
 • 6. V prípade, že hodnota nakupovaného tovaru presiahne použiteľnú hodnotu, transakcia bude môcť byť dokončená pod podmienkou, že používateľ uhradí cenový rozdiel spôsobom uvedeným v pravidlách obchodu.
 • 7. Ak je cena tovaru zakúpeného Používateľom nižšia ako hodnota, ktorú má použiť, je možné sumu zostávajúcu na karte použiť pri ďalších transakciách počas doby platnosti karty. Nevyčerpanú časť hodnoty Karty nie je možné vyplatiť v hotovosti.
 • 8. Zákazník môže použiť len jednu Kartu v rámci jednej objednávky. Karty nie je možné navzájom kombinovať.
 • 9. Používanie Karty je možné kombinovať so zľavovými kódmi, ktoré vlastní Používateľ.

§ 6.

 • 1. Kartu je možné použiť viackrát v rámci doby platnosti uvedenej v § 2 ods. 3 týchto podmienok, a to až do vykonania transakcií, ktoré vyčerpajú hodnotu Karty alebo do jej zablokovania na žiadosť Klienta alebo Používateľa..
 • 2. V prípade straty Karty môže byť Karta zablokovaná Vydavateľom na základe oznámenia Používateľa prostredníctvom telefónneho čísla: 0 412 302 911 alebo e-mailu zaslaného na adresu: info@bolf.sk. Vydavateľ nezodpovedá za transakcie uskutočnené používateľom karty pred oznámením. Predpokladom pre zablokovanie Karty je poskytnutie číselného kódu, ktorý Karte pridelil Používateľ.
 • 3. Vydavateľ karty má právo odmietnuť uplatnenie darčekovej karty v nasledujúcich prípadoch:
  • a. platnosť Karty vyprší alebo jej platnosť skončí;
  • b. nedostatok finančných prostriedkov, t. j. použiteľnej hodnoty na darčekovej karte;
  • c. výskyt technických problémov, ktoré znemožňujú uplatnenie darčekovej karty z dôvodov mimo kontroly Vydavateľa karty.
 • 4. Uplatnenie darčekovej karty používateľom predstavuje platnú transakciu aj v prípade, ak sa používateľ dostane ku karte neoprávneným spôsobom, pokiaľ karta napriek oznámeniu o jej zablokovaní nebola predtým vydavateľom karty zablokovaná v lehotách uvedených v týchto pravidlách.
 • 5. Vrátenie tovaru zakúpeného prostredníctvom darčekovej karty je možné v súlade s pravidlami obchodu. Používateľovi, ktorý tovar vrátil, budú vrátené peniaze na elektronickú darčekovú kartu vydanú vo formáte PDF s hodnotou vráteného tovaru.

§ 7.

 • 1. Zákazník alebo Používateľ, na ktorého Zákazník previedol práva na nákup karty, má právo podať Vydavateľovi reklamáciu z dôvodu nesúladu zakúpenej Karty so zmluvou, najmä v prípade neadekvátnej hodnoty Karty, jej nečitateľnosti alebo nezrovnalostí v jej fungovaní zistených počas vykonávaní transakcií Kartou. Reklamácia sa podáva písomne na adresu vystavovateľa alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: info@bolf.sk.
 • 2. Reklamácia by mala obsahovať: meno a priezvisko a kontaktné údaje žiadateľa, číslo Karty, ktorej sa reklamácia týka, popis okolností odôvodňujúcich reklamáciu a žiadosť súvisiacu s reklamáciou. K reklamácii je potrebné priložiť dokumenty potvrdzujúce existenciu a oprávnenosť žiadosti.
 • 3. Reklamácie týkajúce sa Kariet budú posúdené Vydavateľom podľa formy ich oznámenia, tj. písomne alebo elektronicky, do 14 dní odo dňa podania a oznámenia reklamácie.

§ 8.

 • 1. Správcom osobných údajov Zákazníkov a Používateľov je Vystavovateľ. Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b, c a f Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 r. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/WE, tj. za účelom plnenia kúpnej zmluvy, za účelom splnenia zákonnej povinnosti vystavovateľa a za účelom realizácie oprávnených záujmov vystavovateľa, t.j. zabezpečenia prípadných nárokov súvisiacich s plnením zmluvy. Osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvy a po jej ukonční až do uplynutia premlčacej doby občianskoprávnych nárokov v súlade s lehotami ustanovenými v zákone a do uplynutia lehôt v oblasti daňového práva. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. Osobné údaje môžu byť sprístupnené oprávneným orgánom podľa platných právnych predpisov alebo iným subjektom v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy s podmienkou, že tieto subjekty musia poskytnúť primerané záruky na ochranu zverených údajov. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie, a že pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania. Zákazníci a Používatelia majú právo požadovať od Vydavateľa prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu Na Ochranu Osobných Údajov, ak sa domnievajú, že spracúvanie ich osobných údajov porušuje v tejto súvislosti platné zákony.

§ 9.

 • 1. Vo veciach, ktoré nie sú upravené ustanoveniami týchto pravidiel sa uplatňujú príslušné právne predpisy.
 • 2. Zákazník je povinný oboznámiť sa s týmito pravidlami a dodržiavať ich ustanovenia pred vložením finančných prostriedkov na darčekovú kartu a Používateľ pred jej použitím.
 • 3. Obsah týchto pravidiel je k dispozícii na internetovej stránke https://www.bolf.sk/ a v sídle vystavovateľa na adrese: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 32. Vydavateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi / Používateľovi tieto predpisy písomne na každú jeho písomnú žiadosť.
 • 4. Vydavateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá alebo zrušiť program bez udania dôvodu. Vydavateľ bude o zmenách informovať 3 dni vopred na stránke internetového obchodu https://www.bolf.sk/ a v sídle vystavovateľa na adrese: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 32. Zmeny pravidiel nesmú porušovať práva Zákazníkov, ktorí si zakúpili Kartu pred zmenou pravidiel.
pixel