PRAVIDLÁ AKCIE - Urob nákup za 70 € a získaj opasok za 5 €

PRAVIDLÁ AKCIE
„Urob nákup za 70 € a získaj opasok za 5 €”

§ 1.

Vymedzenie pojmov

 • Pojmy používané v týchto pravidlách znamenajú:
 • 1.1 Organizátor– Bolf Sp. z o.o. so sídlom: ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, zapísanej v obchodnom registri vedenom: Obvodný Súd v meste Zielona Góra, oddiel: Zemského Súdneho Registra pod č. KRS: 0000518284, DIČ:PL9291861064, IČO:081225888, adres e-mail: info@bolf.sk, telefónne číslo 0 412 302 911.
 • 1.2 Akciová ponuka akcia s názvom „Urob nákup za 70 € a získaj opasok za za 5 €” realizovaná za podmienok stanovených v Pravidlách;
 • 1.3 Pravidlá – podmienky tieto Akcie;
 • 1.4 Obchod – internetový obchod dostupný na adrese: www.bolf.sk, prostredníctvom ktorého môže Zákazník najmä zadávať Objednávky;
 • 1.5 Objednávka – prejav vôle zákazníka smerujúci priamo k uzavretiu kúpnej zmluvy s Organizátorom, s uvedením najmä druhu a množstva Tovaru, prostredníctvom využitia internetového obchodu.
 • 1.6 Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej ustanovenia zvláštnym spôsobom priznávajú spôsobilosť na právne úkony, ktorá zadáva Objednávky v rámci Obchodu;
 • 1.7 Spotrebiteľ – znamená fyzickú osobu, ktorá robí právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou;
 • 1.8 Tovar – produkty prezentované v Internetovom obchode;
 • 1.9 Účastník – plnoletá fyzická osoba, ktorá je Objednávateľom a Spotrebiteľom a spĺňa podmienky týchto pravidiel;
 • 1.10 Akciový produkt – opasok v hodnote 13,99 € brutto, prezentovaný ako Tovar v Obchode, náhodne vybrané komisiou menovanou Organizátorom, ktoré má Účastník právo zakúpiť za akciovú cenu 5 € brutto. po splnení podmienok Akcie.

§ 2.

Všeobecné ustanovenia

 • 2.1 Pravidlá vymedzujú podmienky Akcie, vrátane práv a povinností Organizátora a Účastníkov.
 • 2.2 Akcia prebieha na území Slovenskej republiky dňa 13.12.2023 od 00.00 do 23:59
 • 2.3 Podmienkou využitia Akcie je oboznámenie Účastníka s Pravidlami, čo Účastník potvrdí zaškrtnutím príslušného políčka pri nákupe v Obchode.
 • 2.4 Organizátor, zamestnanci, spolupracovníci Organizátora, ako aj členovia najbližšej rodiny týchto osôb (t.j. manželia, deti, rodičia a súrodenci) sa Akcie nemôžu zúčastniť.
 • 2.5 Účasť v akcii je dobrovoľná.

§ 3.

Podmienky akcie

 • 3.1 Akcia spočíva v udelení práva na kúpu Akciového produktu za cenu 5 € brutto (slovom: päť euro 00/100) každému Účastníkovi, ktorý počas Akcie nakúpi Tovar v Obchode za minimálnu hodnotu 70,00 € brutto.
 • 3.2 Náklady na doručenie a darčekové balenie sa nezapočítavajú do limitu sumy uvedenej v ods. 1 vyššie.
 • 3.3 V rámci jednej Objednávky za minimálnu hodnotu 70,00 € brutto má Účastník právo na kúpu iba jedného Akciového produktu, a to aj v prípade, že Účastník nakúpi Tovar v tejto Objednávke za celkovú cenu, ktorá je násobkom 70,00 € brutto.
 • 3.4 Účastník dostane Akciový produkt spolu s Objednávkou v lehote, ktorá vyplýva z Pravidiel Obchodu.
 • 3.5 Účastník môže využiť Akciu počas trvania Akcie niekoľkokrát.
 • 3.6 Účastník, ktorý nakúpil v rámci Akcie, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v Pravidlách obchodu a zákonných predpisov.
 • 3.7 V situácii, keď je v dôsledku odstúpenia od zmluvy celková suma objednávky účastníka nižšia ako 70,00 € brutto, je účastník povinný odstúpiť od zmluvy aj v rozsahu kúpy Akciového produktu a vrátiť ho nezmenené spolu s ostatným Tovarom, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje.
 • 3.8 Ustanovenia § 3 ods. 7 Pravidiel neobmedzujú práva Účastníka na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, v súlade so zákonom z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov.
 • 3.9 Účastník nemôže požadovať, aby Akciový produkt mal špeciálne vlastnosti, vrátane výberu modelu, vzoru alebo farby opasku, pretože akciové produkty sú vyberané náhodne komisiou menovanou Organizátorom.
 • 3.10 Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami alebo marketingovými aktivitami Organizátora.
 • 3.11 Akciový produkt nie je možné vymeniť, najmä za iný tovar, službu alebo peňažný ekvivalent, a navyše s ním nemožno obchodovať inak, ako je uvedené v Pravidlách.
 • 3.12 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z účasti v Akcii Účastníkov, ktorí porušia ustanovenia Pravidiel alebo nespĺňajú požiadavky uvedené v Pravidlách.

§ 4.

Reklamácie

 • 4.1 Účastník má právo podávať sťažnosti týkajúce sa Akcie: prostredníctvom e-mailu na adresu: info@bolf.sk alebo písomne listom na adresu: BOLF Sp. z o.o. , ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 4.2 Reklamácia by mala obsahovať meno, priezvisko, e-mailovú adresu, adresu bydliska Účastníka a podrobný popis a odôvodnenie reklamácie.
 • 4.3 Reklamácie budú posúdené do 14 dní odo dňa ich prijatia Organizátorom.
 • 4.4 O vybavení podanej reklamácie bude Účastník informovaný e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii alebo písomne na adresu bydliska uvedenú Účastníkom v závislosti od spôsobu podania reklamácie.

§ 5.

Osobné údaje

 • 5.1 Osobné údaje zákazníkov sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písmeno b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/WE a ďalšie ustanovenia o ochrane osobných údajov.
 • 5.2 Správcom osobných údajov Účastníkov je Organizátor.
 • 5.3 Osobné údaje účastníkov budú spracované iba na účely súvisiace s realizáciou Akcie a predajom Akciových produktov. Osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu konkrétnej osoby budú uchovávané nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii a nebudú použité na účely rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní údajov.
 • 5.4 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Účastník má právo požadovať prístup k ním poskytnutým informáciám tvoriacim osobné údaje, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie a právo na prenosnosť údajov. Okrem toho má Účastník právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním, a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 • 5.5 Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv môže Účastník kontaktovať správcu e-mailom info@bolf.sk alebo poverenca pre ochranu údajov e-mailom iod@bolf.com.
 • 5.6 Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, chýbajúci súhlas so spracovaním osobných údajov však bráni účasti v Akcii.
 • 5.7 Účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za podmienok stanovených v Pravidlách zaškrtnutím príslušného políčka pri zadávaní Objednávky.

§ 6.

Záverečné ustanovenia

 • 6.1 Tieto pravidlá sú k dispozícii v písomnej forme v sídle organizátora tj. Zielona Góra ul. Kożuchowska 32 a v elektronickej podobe na webovej stránke https://www.bolf.sk/. Elektronická verzia Pravidiel je sprístupnená spôsobom, ktorý umožňuje získavanie, reprodukciu a zaznamenávanie obsahu Pravidiel pomocou ICT systému používaného Účastníkom, t.j. vo formáte html.
 • 6.2 Akcia nie je propagačnou lotériou v zmysle čl. 2 sek. 1 bod 10 zákona z 19. novembra 2009 o hazardných hrách (Zbierka zákonov z roku 2023, bod 227) a nepodlieha pravidlám uvedeným vyššie. zákona a vykonávacích predpisov k tomuto zákonu.
 • 6.3 Organizátor dodržiava ustanovenia o poskytovaní elektronických služieb.
 • 6.4 Podmienky poskytovania elektronických služieb vrátane technických požiadaviek potrebných na spoluprácu s ICT systémom webovej stránky Obchodu, na ktorom je Akcia dostupná, zodpovedajú podmienkam uvedeným v Pravidlách Obchodu, t.j.: používaný ICT systém zo strany Účastníka spĺňa nasledovné minimálne technické požiadavky: a) webové prehliadače voliteľne: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, b) minimálne rozlíšenie obrazovky 1024x768, c) Java Script; prístup na počítačovú pracovnú stanicu alebo koncové zariadenie s prístupom na internet.
 • 6.5 Organizátor poskytuje Účastníkovi prístup k aktuálnym informáciám o konkrétnych rizikách súvisiacich s využívaním služieb poskytovaných elektronicky na webovej stránke Obchodu.
 • 6.6 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť Akciu bez udania dôvodu. Informáciu o predčasnom ukončení Akcie zverejní Organizátor na webe Obchodu 2 dni pred plánovaným dátumom ukončenia.
 • 6.7 Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny Pravidiel s tým, že tieto zmeny nesmú zasahovať do práv, ktoré Účastník na základe tohto Pravidiel nadobudol. Akékoľvek zmeny sa vykonajú vo forme príloh Pravidiel označených následným číslom a dátumom. Oznámenie príloh k Pravidlám sa uskutoční rovnakým spôsobom ako vyhlásenie Pravidiel.
 • 6.8 V prípade, že sa niektoré z ustanovení Pravidiel ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo bolo za také uznané rozhodnutím správneho orgánu alebo rozhodnutím súdu, alebo právny stav alebo výklad zákona má zmenené, brániace implementácii niektorých ustanovení pravidiel, zostávajúce ustanovenia pravidiel zostávajú v platnosti a organizátor, vedený v dobrej viere a potrebou chrániť práva spotrebiteľov, vytvorí náhradné ustanovenie vhodné na vykonanie s účinkami čo najbližšie k jeho pôvodným ustanoveniam.
 • 6.9 Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý špecifikuje pravidlá Akcie. Oznámenia, správy a propagačné a reklamné materiály súvisiace s Akciou majú len informatívny charakter. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá, sa primerane použijú ustanovenia pravidiel obchodu a ustanovenia poľského práva.
pixel